Hvordan forebygger vi omsorgssvikt og atferdsvansker? Kom med innspill

Planforslaget «Trygg oppvekst – Tromsø kommunes plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker» er lagt ut på høring. Frist for høringsinnspill er 5. mai 2024.

En voksen og et barn holder hverandre i hendene
Shutterstock

Planforslaget «Trygg oppvekst – Tromsø kommunes plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker» er lagt ut på høring. Frist for høringsinnspill er 5. mai 2024.

Siste oppdatering 12. apr 2024, kl. 10:13

Publisert 11. apr 2024

Tromsø kommune har et ansvar for å fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge blir utsatt for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker.

Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud, og kommunestyret skal vedta en plan for kommunens arbeid med temaene.

Planforslaget «Trygg oppvekst» beskriver satsingsområder, mål og strategiske grep for kommunens forebyggende arbeid om temaet.

Forslaget beskriver også ansvarsdeling, samarbeid og samordning mellom tjenester i kommunen.

Les planforslaget i sin helhet:

Vedlegg 1: Tiltaksoversikt – Eksisterende tiltak og tjenester i Tromsø kommune

Vedlegg 2: Strategiske grep og foreslåtte tiltak til de ulike satsingsområdene i planen

Lovverk og reform

Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, trådte i kraft 1. januar 2022, og fra 1. januar 2023 fikk Norge ny barnevernslov.

Mål med reformen er at kommunene blant annet skal:

  • Styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging
  • Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
  • Barns og familiers rettsikkerhet skal bli godt ivaretatt, og;
  • Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv

Planen utarbeides og vedtas i henhold til barnevernsloven § 15-1 annet ledd.

Oppvekstplan danner grunnlaget

«Trygg oppvekst – Tromsø kommunes plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker» bygger på Tromsø kommunes strategisk oppvekstplan 2019-2026.

«Trygg oppvekst» foreslås først og fremt å gjelde strategiske grep og tiltak rettet mot omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker, og er dermed ikke en komplett oversikt over alt forebyggende arbeid i Tromsø kommune.

Kommunestyret behandler planen i sitt møte den 18. juni 2024.

Slik kan du sende innspill

Høringsinnspill merkes «24/02814 – Høringsinnspill til plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker» og kan sendes på e-post til:

postmottak@tromso.kommune.no eller som brevpost til:

Tromsø kommune
postboks 6900
9299 Tromsø.

Høringsfristen er 5. mai 2024.

Har du spørsmål om planforslaget eller -arbeidet? Ta kontakt med:

Janne Wilhelmsen
Tverrfaglig rådgiver
Seksjon for barn og familie, Ressurssenter
E-post: Janne.Wilhelmsen@tromso.kommune.no