Kystsoneplan for Tromsøregionen 2023-2033

Kort fortalt

 • Kystsoneplanen for Tromsøregionen er vedtatt i de tre kommunene, Tromsø, Karlsøy og Balsfjord som inngår i plansamarbeidet.
 • Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone.

Planen angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene.

Prinsippene om bærekraftig utvikling er lagt til grunn.

Kystsoneplanen for Tromsøregionen 2023 – 2033 (Plan 0143) ble vedtatt 23. november 2022 av kommunestyret i Tromsø (KS-sak 151/22).

Det er knyttet uløste innsigelser til deler av planen. Arealer med tilhørende bestemmelser avsatt til akvakultur der det foreligger uløste innsigelse unntas rettsvirkning, herunder både overflateareal (VA) og areal rundt anlegget som ligger dypere enn -20 m (AF). Dette gjelder følgende arealer markert i plankartet:

 • VA1 med AF1 Skotsteinsgrunnen (Tromsø)
 • VA16 med AF 14 Kraknes Nord (Tromsø)
 • VA18 med AF10 Hessfjordtaren (Karlsøy)
 • VA14 med AF9 Skotsteinsgrunnen (mindre del ligger i Karlsøy)

Kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø vedtok 15.06.2023 (sak 38/23) å legge et endringsforslag til kystsoneplanen ut på høring og offentlig ettersyn i ti uker fra kunngjøringsdato. Endringsforslaget til Kystsoneplanen for Tromsøregionen (2023 – 2033) ble 14.02.2024 vedtatt av kommunestyret i Tromsø i KS-sak 10/24. Endringsforslaget medfører ingen endringer i plankartet.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er revidert (rev 09.12.2022 og rev 14.02.2024 ) i tråd med kommunestyrenes vedtak.

Kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø vedtok 15.06.2023 (sak 38/23) å legge et endringsforslag til kystsoneplanen ut på høring og offentlig ettersyn i ti uker fra kunngjøringsdato. Frist for innspill er torsdag 31. august 2023.

Endringene som er gjenstand for ny høring, er inntatt i planbestemmelsene og planbeskrivelsen. De delene av dokumentene som er gjenstand for høring er merket.

Det legges ikke opp til endringer i andre deler av planen. Det anmodes derfor om at merknader avgrenses til å gjelde endringene. Innspill til nye tiltak vil ikke behandles.

Dokumenter

 1. Høringsbrev
 2. Protokoll fra Kommune- og byutviklingsutvalget
 3. Bestemmelser og retningslinjer
 4. Planbeskrivelse
 5. Plankart
 6. Saksfremlegg til kommune- og byutviklingsutvalget

Dokumentene er også tilgjengelig på Rådhuset i Balsfjord, Rådhuset i Karlsøy og Rådhuset i Tromsø.

Merknader

Merknader sendes til postmottak@tromso.kommune.no, eller til Tromsø kommune, postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø innen 31. august 2023.

Innspill merkes "20/00785 Merknad til endringsforslag til Kystsoneplanen for Tromsøregionen".

Krav om konsultasjon

Krav om konsultasjon etter Sameloven §4 sendes til postmottak@tromso.kommune.no, eller til Tromsø kommune, postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø innen 31. august 2023.

Krav om konsultasjon merkes «20/00785 Krav om konsultasjon - endringsforslag til Kystsoneplanen for Tromsøregionen».

Spørsmål rettes til prosjektleder Ingrid Berthinussen på e-post ingrid.berthinussen@tromso.kommune.no eller telefon: 48 28 95 45

Skjermdump fra forsiden i den interaktive presentasjonen av kystsoneplanen.
Se interaktiv presentasjon av kystsoneplanen.