Hopp til hovedinnhold

Kystsoneplan for Tromsøregionen 2023-2033

Kort fortalt

  • Kystsoneplanen for Tromsøregionen er vedtatt i de tre kommunene, Tromsø, Karlsøy og Balsfjord som inngår i plansamarbeidet.
  • Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone.

Planen angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene.

Prinsippene om bærekraftig utvikling er lagt til grunn.

Kystsoneplanen for Tromsøregionen 2023 – 2033 (Plan 0143) ble vedtatt 23. november 2022 av kommunestyret i Tromsø (KS-sak 151/22).

Det er knyttet uløste innsigelser til deler av planen. Arealer med tilhørende bestemmelser avsatt til akvakultur der det foreligger uløste innsigelse unntas rettsvirkning, herunder både overflateareal (VA) og areal rundt anlegget som ligger dypere enn -20 m (AF). Dette gjelder følgende arealer markert i plankartet:

VA1 med AF1 Skotsteinsgrunnen (Tromsø)
VA16 med AF 14 Kraknes Nord (Tromsø)
VA18 med AF10 Hessfjordtaren (Karlsøy)
VA14 med AF9 Skotsteinsgrunnen (mindre del ligger i Karlsøy)

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er revidert (rev 09.12.2022) i tråd med kommunestyrenes vedtak

Plankart Tromsøregionen (pdf)
Plankart Tromsø (pdf)
Planbestemmelser og retningslinjer (pdf)
Planbeskrivelse (pdf)