Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022-2032

Kort fortalt

  • Tromsø kommune har sammen med kommunene Balsfjord og Karlsøy besluttet å legge Kystsoneplanen for Tromsøregionen ut på høring og offentlig ettersyn i ti uker
  • Høringsfrist: 18. februar 2022
  • Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone

I kystsoneplanen angis hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene.

Se folkemøtet i opptak

Vi inviterte til et folkemøte på Teams den 19. januar 2022 der vi presentere planforslaget og høstet innspill. Folkemøtet kan du se i opptak på våre nettsider eller på Youtube.

Dokumentene kan leses i digital utgave nedenfor, og er også tilgjengelig på Rådhuset i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. 

Juridisk bindende dokumenter

Lovpålagte utredninger

Skjermbilde fra interaktiv presentasjon av planforslaget som viser utsnitt av et kart og introduksjonsteksten til

Planforslaget er også tilgjengelig og forklart i en interaktiv presentasjon med tekst, bilder, kart og plankart der du kan bevege deg rundt i kartene for å ta detaljer nærmere i øyesyn.

Innspill sendes til postmottak@tromso.kommune.no, eller til Tromsø kommune, postboks 6900, 9299 Tromsø innen 18. februar 2022.

Innspillene merkes «20/00785 Merknad til Kystsoneplanen for Tromsøregionen».

Det vil i januar holdes folkemøter om planforslaget i hver av de tre kommunene. Egen annonsering kommer.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.