Kommunedelplan for klima, miljø og energi 2024-2032

Kort fortalt

 • Kommunedelplanen for klima, miljø og energi (KME-planen) blir kommunens øverste strategidokument for fagområdene klima, miljø, natur og energi.
 • Planprogrammet ble vedtatt politisk av MIKS-utvalget 21. februar 2024. Nå arbeides det med et planforslag.
 • Kommunedelplanen vil erstatte Klima-, miljø- og energiplanen for 2018-2025.
Illustrasjon av mennesker og byliv

Den nye kommunedelplanen for klima, miljø og energi trekker frem seks fokusområder for hvordan Tromsø skal utvikles i tråd med naturens tålegrenser, og håndtere de sammenvevde krisene klimaendringer, tap av natur og forurensning.

Disse seks fokusområdene er:

 • Direkte klimagassutslipp
 • Indirekte klimagassutslipp
 • Klimatilpasning
 • Miljø
 • Natur
 • Energi

Med bakgrunn i et oppdatert kunnskapsgrunnlag, skal kommunedelplanen presentere tiltak som svarer på hvordan vi best bevarer naturmangfoldet, når kommunens klimamål, tilpasser oss fremtidens klima, og sikrer trygg energitilgang til alle.

 • Rulleringen av KME ble igangsatt høsten 2022.
 • Planprogrammet, som er en disposisjon til det endelige planutkastet og planprosessen, har vært ute til offentlig ettersyn fra juni til august 2023. Kommunen mottok 234 innspillspunkter fra 24 avsendere. Planprogrammet er tilgjengelig lenger ned på siden.
 • Etter offentlig ettersyn ble planprogrammet oppdatert.
 • Planprogrammet ble vedtatt av miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget 21. februar 2024.
 • Arbeidet med planforslag pågår.
 • Planforslaget anslås å legges til offentlig ettersyn i løpet av 2024.
 • Tidligst forventede politisk behandling av planen vil være tidlig i 2025.

Planprogrammet for ny kommunedelplan for klima, miljø og energi ble vedtatt 21. februar 2024 av miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget.

Saksdokumentene er tilgjengelig i Tromsø kommunes møtekalender ved «Behandling av utvalgssak 0020/24 – Planprogram for kommunedelplan for klima, miljø og energi 2024-2032».

Se opptak av møtet på Youtube-kanalen «Politiske møter i Tromsø kommune»: Miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget 21.02.2024

Les ned og les planprogrammet og vedlegg:

Ved å gi et innspill til planen er du med på å påvirke hvordan Tromsø kommune skal jobbe for en bærekraftig utvikling. Alle kan komme med innspill.

Du kan sende ditt innspill gjennom digitalt skjema: Spørsmål og forslag til kommunedelplan for klima, miljø og energi – Forms

Dersom du foretrekker å sende innspill via e-post eller brevpost, merk innspillet «Merknad til kommunedelplan for klima, miljø og energi».

Merknader kan sendes til kme@tromso.kommune.no eller postmottak@tromso.kommune.no eller som brevpost til:

Tromsø kommune, seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Klima, miljø og energiplan 2018-2025 beskriver situasjonen i 2018 og setter mål for utviklingen fram mot 2025 og 2030. Den inneholder også et handlingsprogram med tiltak for å nå målene.