Arbeider i gata

Kort fortalt

 • Vi har flere planer for hvordan vann- og avløpssystemene skal vedlikeholdes og fornyes i årene som kommer.
 • Denne siden inneholder en oversikt over pågående og planlagte prosjekter der du kan lese om hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, hvor lang tid det vil ta og hvordan du påvirkes.

Siste nytt

Oppdatert 16. september 2022.

Vi er i gang med å bytte ut vann- og avløpsledninger i Røstbakken og noen nærliggende veier (se den blå streken på kartet). Graveprosjektet startet i april 2022 og ferdigstilles senhøsten 2023.

Den blå streken viser hvor det skal graves i 2022 og 2023.

Hva er ferdig?

Vi er nå ferdige med første fase av arbeidet, i traseen fra Fagerlivegen og ned til Nansenvegen helt til venstre i kartet. Vei og fortau er nå asfaltert, og trafikken kan gå som normalt. Det betyr også at bussrute 40, som har måtte legge om ruten siden før sommeren, nå kan gå som vanlig igjen.

Det gjenstår å bygge et støygjerde i krysset hvor Fagerlivegen møter Røstbakken, og siste rest av fortauet der blir ikke asfaltert før gjerdet er ferdig.

Er arbeidet i rute?

Ja (se fremdriftsplan lenger nede).

Hva skjer framover?

 • Oppstart i Hagavegen: I september starter gravearbeidet i nordre del av Hagavegen. Dette arbeidet skal pågå til desember (se kart nedenfor om oppstart av de ulike fasene).
 • Fortsetter mot Røstbakktoppen: Det er to lag som jobber på ulike traseer. Mens det ene laget snart flytter seg til Hagavegen, fortsetter det andre laget å jobbe seg oppover i Røstbakken fra Mellomvegen (dette krysset er nå stengt for kjøretøy).
 • Linje 40 kjører som normalt: Bussrute 40 har måttet legge om ruten på grunn av gravearbeidet, men fra mandag 19. september vil bussen kjøre som normalt igjen. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider.

Kontaktinformasjon:

Du finner kontaktinformasjon lenger nede på siden.

Les mer om prosjektet

 • Hva skal vi gjøre? Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (nedbør og drensvann) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering. Vi legger også ny hovedvannledning som deretter skal videre ned til havet og over til fastlandet.
 • Når er det ferdig? Anleggsarbeidet starter i april 2022 og skal være ferdig senhøsten 2023.
 • Hvordan påvirkes du? Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann. 
Kartillustrasjonen viser planlagt fremdrift i gravearbeidet fra oppstart i april 2022 til ferdigstillelse i oktober 2023.
 • Hvorfor gjør vi dette? Vann- og avløpsrørene i området har for dårlig kapasitet og skal oppgraderes. Vi lager også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering. I tillegg er det behov for å bygge et fortau i Røstbakken, da det ferdes mange barn og andre myke trafikanter der. Fortauet plasseres på nordsiden av veien langs Røstbakken.
 • Hva må du gjøre? Vi separerer det kommunale avløpsrøret i ett rør for spillvann (avløp) og ett rør for overvann (regn). Du må gjøre det samme med dine private stikkledninger. Les mer om hva som er ditt ansvar her.
 • Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Anatoly Tore Thorsen (seksjon for vann og avløp) på telefon 91 36 85 77 eller e-post anatoly.tore.thorsen@tromso.kommune.no, byggeleder Kenneth Myrhaug (HR Prosjekt AS) på telefon 91 11 84 79 eller e-post kmy@hrprosjekt.no, eller anleggsleder Torstein Wiik (Roald Madsen AS) på telefon 91 30 58 52 eller e-post torstein@madsenas.no.

Siste nytt

Oppdatert 7. september 2022.

Vårt arbeid på Mortensnes består av fem deler som skal utføres mellom 2015-2027. Nå er vi i gang med del 3 (2022-2023), som består av fire faser.

Her er fremdriftsplanen for Mortensnes del 3. Fase 5 (ikke på kartet) består av arbeid som skal gjøres i krysset Styrmannsvegen/Maskinistvegen. Dette krysset vil stenges i et par uker i oktober 2023.

Hva er ferdig?

Vi har byttet ut vann- og avløpsledninger i Fase 1, altså den sørlige delen av Redervegen og Styrmannsvegen. I tillegg har vi koblet alle private stikkledninger i den traseen til de nye kommunale ledningene. Det gjenstår fortsatt å legge om kabeltraseer og bygge opp vei som så skal asfalteres. 

Er arbeidet i rute?

På grunn av uforutsette hendelser, er det forsinkelser i den opprinnelige framdriftsplanen. Hovedårsakene til dette er en diesellekkasje i mars, og uventet mye fjell i grunnen som forsinker gravearbeidet. Sluttdatoen er foreløpig uendret, men det gjøres en ny vurdering ved årsskiftet. 

Hva skjer framover?

 • Fullføring av Fase 1: Vi fortsetter arbeidet med å legge nye kabeltraseer og bygge opp og asfaltere veien i Redervegen og Styrmannsvegen. 
 • Bytter Fase 2 og 4: I stedet for å starte opp i Fase 2, blir det i stedet oppstart på Fase 4 (se tidspunkt i illustrasjonen nedenfor). Dette gjør vi fordi det kan bidra til å hente inn noe av forsinkelsene, og fordi tidspunktet for å gjøre arbeid i Fase 4 passer bedre på høsten enn på våren da det vil være mye overvann på grunn av snøsmelting. 
 • Oppstart av Fase 4: I slutten av august startet vi arbeid i krysset hvor Radarvegen møter Redervegen. Dette området er nå stengt for både kjøretøy og fotgjengere. Gravearbeidet gjøres ferdig i november og så legger vi på midlertidig asfalt før vinteren. Våren 2023 begynner jobben med veioppbygging og asfaltering. 
 • Utsettelse av Fase 2: I høst skulle vi egentlig ha startet arbeidet i Stuertvegen, Matrosvegen og Lysakervegen, men dette arbeidet utsettes og får oppstart først i februar 2023. 
 • Bussrute 24 endres: Fra oppstart av Fase 4 i slutten av august og ut november blir det omkjøring for bussen. Rute 24 i retning Skognesvegen vil ikke lenger betjene Radarvegen og Ørnevegen. Midlertidig holdeplass er lagt til Båtmannsvegen. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Kontaktinformasjon:

Du finner kontaktinformasjon lenger nede på siden.

Les mer om prosjektet

Oppgraderingen av Mortensnes er delt inn i fem byggetrinn. Våren 2022 besluttet vi å endre rekkefølge på del 4 og del 5. Les begrunnelsen nedenfor under overskriften «Når er det ferdig?».
 • Hva skal vi gjøre? Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering.
 • Når er det ferdig? Fornyingen av Mortensnes er delt inn i 5 byggetrinn. Del 1 og del 2 er avsluttet. Anleggsarbeidet for del 3 starter i februar 2022 og skal være ferdig senhøsten 2023. Del 4 har estimert oppstart 2026 (ferdig 2027) og del 5 i 2024 (ferdig 2025). Våren 2022 besluttet vi å endre rekkefølge på de to siste byggetrinnene. Årsaken til det er at vi har hatt flere lekkasjer i vår vannledning i Winston Churchills veg og må få skiftet denne ut så snart som mulig. Winston Churchills veg ligger inne i «Mortensnes del 5» og derfor fremskynder vi dette byggetrinnet.
 • Hvordan påvirkes du? Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også i korte perioder bli nødvendig med midlertidig vann.
Mortensnes del 3: Den blå streken markerer hvor det skal graves i 2022 og 2023.
 • Hvorfor gjør vi dette? Vann- og avløpsrørene på Mortensnes er gamle og har dermed økt risiko for å lekke eller gå tett. I tillegg gjør kombinasjonen av økt nedbør og utbygging at systemet ikke har god nok kapasitet. Derfor lager vi også et nytt system for overvann. I dag går overvann (regn) og spillvann (avløp) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sendes også regnvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.
 • Hva må du gjøre? Vi separerer det kommunale avløpsrøret i ett rør for spillvann (avløp) og ett rør for overvann (regn). Du må gjøre det samme med dine private stikkledninger. Les mer om hva som er ditt ansvar her.
Her er fremdriftsplanen for Mortensnes del 3. Fase 5 (ikke på kartet) består av arbeid som skal gjøres i krysset Styrmannsvegen/Maskinistvegen. Dette krysset vil stenges i et par uker i oktober 2023.
 • Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunens prosjektleder Inga Waage Mikalsen på telefon 95 00 94 77 eller e-post inga.waage.mikalsen@tromso.kommune.no, eller entreprenørens anleggsleder Øyvind Bjørnå i Anlegg Nord AS på telefon 95 18 09 39.

Helt nord på Tromsøya går det en anleggsvei fra Ringvegen og opp til kommunens vannbehandlingsanlegg på Varden. 

Området er ikke blitt så grønt som vi ønsker at det skal være, og derfor setter vi nå i gang et arbeid med å kjøre ut vekstjord og få sådd ulike typer gress langs veien fra parkeringsplassen og helt opp til anlegget (se blå strek i kartet). 

Siste uka i august og de første ukene i september, vil det være tungtrafikk på grusveien opp til Varden vannbehandlingsanlegg i forbindelse med planting av gress langs veien.

Arbeidet starter tirsdag 30. august og skal pågå de neste to ukene. Det vil være lastebiler og annen trafikk på grusveien i perioden, og vi ber folk om å ferdes forsiktig i området. 

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.