Arbeider i gata

Kort fortalt

 • Vi har flere planer for hvordan vann- og avløpssystemene skal vedlikeholdes og fornyes i årene som kommer.
 • Denne siden inneholder informasjon om prosjekter som utføres nå.

Vi er i gang med å bytte ut vann- og avløpsledninger i Røstbakken og noen nærliggende veier (se den blå streken på kartet). Veiene i området får også en oppgradering når de bygges opp igjen, med ny asfalt og gatelys. Røstbakken får et helt nytt fortau på nordsiden. Vi legger også ny hovedvannledning, som senere skal videre over sundet til fastlandet.

Graveprosjektet startet i april 2022 og skal ferdigstilles senhøsten 2023.

Les mer om prosjektet ved å trykke på denne lenka.

Den blå streken markerer hvor det skal graves i løpet av prosjektperioden.

Hvorfor gjør vi dette?

Vann- og avløpsrørene i området har for dårlig kapasitet og skal oppgraderes.

Vi lager også et nytt system for overvann. I dag går overvann (nedbør) og spillvann (kloakk) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sender vi i dag også rent overvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. Slik avlaster vi renseanleggene, og hindrer at avløpsvann går i overløp når kapasiteten er sprengt og slippes urenset ut i sjøen. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.

I tillegg er det behov for å bygge et fortau i Røstbakken, da det ferdes mange barn og andre myke trafikanter der. Fortauet plasseres på nordsiden av veien langs Røstbakken.

Hvordan påvirkes du?

Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret.

I tillegg vil boliger i området bli koblet på midlertidig vann mens de gamle vannledningene graves opp og erstattes med nye ledninger.

Hva må du gjøre?

Når vi separerer avløpsledningene i ditt boligområde, vil vi kreve at ditt overvann ikke leveres til vårt avløpsnett. Det kan være at du vil måtte separere dine private stikkledninger for å få til dette.

Du kan lese mer om separering av avløp ved å trykke på denne lenka.

Hva skjer framover?

Nå jobbes det i tre grøfter (se områder markert i kartet nedenfor). Når den røde og grønne traseen blir ferdig i midten av mai, blir det oppstart i den gule traseen i Grønlivegen.

Kart som viser status på framdrift i Røstbakken i mai 2023.
Her er en oversikt over anleggsområdene i Røstbakken. Grøfta i hovedtraseen (markert i blått) har nå kommet seg opp til krysset med Skoglivegen. Dermed stenges Skoglivegen for både kjøretøy, syklister og gående.
 • Alfheimvegen/Austadvegen: Arbeidet fra Mellomvegen opp til krysset med Alfheimvegen og Austadvegen (markert med rødt i kartet) skal være ferdig i midten av mai. Veistrekket vil da åpnes for trafikk for beboere, men blir ikke asfaltert før tidlig i juni.
 • Røstbakken: I mars var det oppstart midt i Røstbakken (markert med blått i kartet). Dette arbeidet vil pågå ut året inntil hele prosjektet avsluttes.
 • Grønlivegen: I midten av mai blir det oppstart i Grønlivegen (markert med gult i kartet).

Alternative kjøre- og gangveier

Når det jobbes i veien, vil det ikke være mulig å passere verken med kjøretøy, sykkel eller til fots. Derfor har vi utformet alternative ruter (se kart nedenfor).

Kart viser alternativ gangvei rundt grøft i Røstbakken.
Når grøfta er i krysset Røstbakken og Skoglivegen (markert med rødt), vil det være stengt for biler, syklister og gående. Den blå streken viser alternativ gangvei mens gravearbeidet pågår.

Endring i bussruter

I løpet av prosjektperioden vil bussen i perioder måtte legge om ruta på grunn av gravearbeidet. Les siste nytt om linje 37 her.

Tilbakebetaling av strømutgifter

VVS 24 AS har tilkoblet midlertidig vannledning med varmekabel. For tilbakebetaling av strømutgifter, må det sendes en e-post til strom@vvs24.com med følgende informasjon:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse 
 • Kontonummer

Ved spørsmål, ta kontakt med Johnny på 77 69 02 00 innenfor normal arbeidstid.

Hvorfor mottar jeg ikke SMS fra kommunen?

Noen ganger sender vi ut SMS til beboere for å varsle om ting som angår deg. Når vi skal sende ut slike SMS-er, bruker vi et system som henter mobiltelefonnumre som er tilknyttet boligen vi vil varsle. Dette varslingssystemet henter opplysninger fra flere registre, blant annet Folkeregisteret, Altinn og Statens kartverk.

Hvis du ikke mottar SMS-er, kan det skyldes at du ikke er folkeregistrert ved denne adressen, at mobiltelefonen din dekkes av arbeidsgiver, at du nylig har flyttet eller at du har hemmelig nummer.

Les mer om våre SMS-varsler her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

 • prosjektleder Anatoly Tore Thorsen (seksjon for vann og avløp) på telefon 91 36 85 77 eller e-post
 • kommunikasjonsrådgiver Frank Lande (seksjon for vann og avløp) på telefon 48 47 83 87 eller e-post
 • byggeleder Kenneth Myrhaug (HR Prosjekt AS) på telefon 91 11 84 79 eller e-post
 • anleggsleder Torstein Wiik (Roald Madsen AS) på telefon 91 30 58 52 eller e-post

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsledninger, og bygger et nytt system for overvann (regn) som skiller dette fra spillvann (avløp og kloakk). I tillegg får veiene i området en oppgradering når de bygges opp igjen, med ny asfalt og nye gatelys.

Graveprosjektet startet i februar 2022 og skal ferdigstilles senhøsten 2023.

Les mer om prosjektet ved å trykke på denne lenka.

Den blå streken markerer hvor det skal graves i løpet av prosjektperioden.

Se en film om arbeid på stedet:

Hvorfor gjør vi dette?

Vann- og avløpsrørene på Mortensnes er gamle og har dermed økt risiko for å lekke eller gå tett. I tillegg gjør kombinasjonen av økt nedbør og utbygging at systemet ikke har god nok kapasitet. Derfor lager vi også et nytt system for overvann.

I dag går overvann (nedbør) og spillvann (kloakk) i samme ledningsnett til nærmeste renseanlegg. Dermed sender vi også rent overvann gjennom renseanlegget, men ved å lage to systemer unngår vi dette. Slik avlaster vi renseanleggene, og hindrer at avløpsvann går i overløp når kapasiteten er sprengt og slippes urenset ut i sjøen. En slik oppdeling av avløpet kalles for separering.

Hvordan påvirkes du?

Når anleggsarbeidet starter vil gater og parkeringsplasser i perioder bli helt eller delvis sperret. Det vil også bli nødvendig å koble til midlertidig vann når de gamle vannledningene i din gate skal graves opp.

Hva må du gjøre?

Når vi separerer avløpsledningene i ditt boligområde, vil vi kreve at ditt overvann ikke leveres til vårt avløpsnett. Det kan være at du vil måtte separere dine private stikkledninger for å få til dette.

Du kan lese mer om separering av avløp ved å trykke på denne lenka.

Stengt vei i mars 2023

I februar startet vi arbeidet i Matrosvegen (se kart nedenfor). I utgangspunktet skulle veien være åpen for fotgjengere og syklister, men fra 9. mars har vi av sikkerhetshensyn stengt veien for all trafikk. Dette gjør vi fordi store snømengder tar opp mye plass rundt anleggsområdet. Vi har satt opp skilt om at veien er stengt i begge ender.

Viser grøft og anleggsmaskiner i Matrosvegen.
Dette bildet ble tatt 19. april i Matrosvegen på Mortensnes.

Hva skjer framover?

 • Matrosvegen: I februar har vi startet opp i Matrosvegen (se markering i rosa på kartet nedenfor).
 • Båtsmannsvegen: Når arbeidet er ferdig i Matrosvegen, går vi ut i Båtsmannsvegen igjen og jobber oss fra krysset ved Matrosvegen og opp til Losvegen. Deretter tar vi nedre del av Båtsmannsvegen mot tverrforbindelsen (Erling Kjeldsens veg) i sør.
 • Gang- og sykkelvei: Deretter tar vi gangveien som går langs tverrforbindelsen fra Båtsmannsvegen og østover.
 • Lysakervegen: Når vi er ferdige med gangveien, tar vi fatt på Lysakervegen.
 • Styrmannsvegen: Deretter tar vi resten av Styrmannsvegen, fra Ankervegen og nordover.
 • Sommerferie: Entreprenørselskapet vil avvikle ferie i uke 28, 29 og 30 (fra og med 10. juli til og med 30. juli).
Kart over Mortensnes som viser status februar 2023.
Området markert med rosa viser hvor det graves nå. De grønne strekene
viser hvor gravearbeidet er ferdig, og de blå strekene viser hva som gjenstår.

Endring i bussruter

I løpet av prosjektperioden vil bussen i perioder måtte legge om ruta på grunn av gravearbeidet. Troms fylkestrafikk har mer informasjon på sine nettsider. 

Hvorfor mottar jeg ikke SMS fra kommunen?

Noen ganger sender vi ut SMS til beboere for å varsle om ting som angår deg. Når vi skal sende ut slike SMS-er, bruker vi et system som henter mobiltelefonnumre som er tilknyttet boligen vi vil varsle. Dette varslingssystemet henter opplysninger fra flere registre, blant annet Folkeregisteret, Altinn og Statens kartverk.

Hvis du ikke mottar SMS-er, kan det skyldes at du ikke er folkeregistrert ved denne adressen, at mobiltelefonen din dekkes av arbeidsgiver, at du nylig har flyttet eller at du har hemmelig nummer.

Les mer om våre SMS-varsler her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

 • prosjektleder Andreas Jakobsen på e-post eller telefon 90 52 13 25
 • kommunikasjonsrådgiver Frank Lande på telefon 48 47 83 87 eller e-post
 • anleggsleder Øyvind Bjørnå på telefon 95 18 09 39 eller e-post.