Bygg- og brannsikkerheten ved Otium bo- og velferdssenter

Kort fortalt

 • På denne siden kan du fortløpende følge kommunens håndtering av bygg- og brannsikkerheten ved Otium.
 • Tromsø kommune har satt i verk tiltak for å forsterke brann- og byggsikkerheten.
 • Rapporter fra SINTEF om bygg- og brannsikkerheten ved Otium ble publisert fredag 12. januar.
Otium bo- og velferdssenter

Vinteren 2023 ble det oppdaget skadedyr på Otium. Under arbeidet med å løse dette problemet oppstod mistanke om at det også kunne være mangler ved den byggtekniske brannsikkerheten.

Tromsø kommunes byggforvaltning bestilte derfor en brannteknisk tilstandsvurdering. Tilstandsvurderingen reiser tvil om den branntekniske beskaffenheten ved bygget.

Her vil du finne nyhetsmeldinger og statusoppdateringer om Otium og kommunens håndtering.

 • Torsdag 18. januar kl. 12:00: Se opptak fra Otium-orienteringen i formannskapet

Avdelingsdirektør for bymiljø, Mette Mohåg, holdt en orientering om brann- og byggsikkerheten ved Otium i formannskapsmøtet den 16. januar. Du kan se orienteringen i starten av videoopptaket «Formannskapet 16.01.2024» i youtubekanalen «Politiske møter i Tromsø kommune».

 • Torsdag 18. januar kl. 11:55: Se videoopptak fra pressekonferansen

Du kan se opptak fra pressekonferansen om Otium, som fant sted fredag 12. januar på rådhuset. Du finner opptaket på Youtube under kanalen «Tromsø kommune». Opptaket heter «Presseorientering om bygg- og brannsikkerhet på Otium».

For å ivareta brann- og byggsikkerheten for beboere og ansatte ved Otium, er det satt i verk ulike tiltak. Blant annet:

 • brannvakter, som har som funksjon å bistå dersom brann oppstår og evakuering blir nødvendig 
 • utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse 
 • Tromsø kommune har satt ned en intern tverrfaglig arbeidsgruppe for å følge opp situasjonen
 • evakueringsøvelse er gjennomført
 • kontroll av sprinkleranlegget er gjennomført
 • Otium driftes videre som normalt, med de nødvendige tiltak, inntil alternativ løsning foreligger. Prosjekteringsarbeid for ulike løsninger skal i gang, og ny informasjon vil bli gjort tilgjengelig på denne siden.

Kommunen har, i tråd med råd fra fagkyndige, nedsatt en egen arbeidsgruppe som er ansvarlig for implementering av tiltak som anbefales.

Kommunen gjør fortløpende vurderinger av behov for endrede eller nye tiltak på Otium. Kommunen bistås av fagkyndige i denne sammenheng.

Brann- og byggeteknisk vurdering – sammendrag av Sintef-rapport

SINTEF er engasjert av Tromsø kommune for en brann- og byggeteknisk gjennomgang av Otium bo- og velferdssenter.

Undersøkelser ved befaring bekrefter tidligere funn av omfattende og vesentlige mangler.

Dette medfører at brannsikkerheten ved Otium bo- og velferdssenter ikke tilfredsstiller det som forutsettes i brannkonseptet eller det nivå som kreves gjennom Byggteknisk forskrift (TEK 10).

Dette er spesielt alvorlig i et bygg som Otium bo- og velferdssenter, hvor rømning og redning kan ta lang tid på grunn av begrenset bevegelighet hos mange beboere.

Til tross for at SINTEF sine funn er basert på et begrenset antall stikkprøver er det tydelig at mange branntekniske feil og mangler er både alvorlige og gjentakende. Les hele rapporten her:

Les rapporten i sin helhet her:

Kontroll av ytterveggkonstruksjoner og klimaskjerm – sammendrag av Sintef-rapport

Sintef fikk i oppdrag av Tromsø kommune å bistå med undersøkelser av ytterveggskonstruksjoner og klimaskjerm ved Otium bo- og velferdssenter i forbindelse med at det har vært omfattende museproblematikk ved bygningene.

Befaringen har avdekket avvik mellom prosjekterte og utførte løsninger, men også variasjoner i utførelse på løsninger som medfører usikkerhet.

Gjennomgangen har avdekket flere utførelser som medfører dårlig fuktsikkerhet og lufttetthet. Detaljene som er uttegnet dekker heller ikke alle områder på bygget, noe som medfører at utførende har blitt nødt til å løse de resterende overganger på bygget på plassen.

Det ble på befaringstidspunktet ikke avdekket tegn til fuktinntrengning i de kontrollerte konstruksjonene, men grunnet variasjoner i utførelse og det faktum at kontrollen bare ble utført som en stikkprøvekontroll, kan det likevel være områder med svak fuktsikkerhet og lufttetthet som ikke er avdekket.

Siden det er påvist til dels store variasjoner i utførelse for i utgangspunktet like konstruksjoner, er det fra SINTEFs side anbefalt prinsipielle utbedringer av observasjoner beskrevet i rapportens kapittel 6.

Variasjonen i utførelse for opprinnelige løsninger medfører behov for en del stedlige tilpasninger og fleksible utbedringsløsninger som kan tilpasses stedlige forhold.

Bildedokumentasjonen i rapporten er et utvalg av bilder som ble tatt av SINTEF under befaring i tillegg til bilder mottatt av oppdragsgiver.

Les rapporten i sin helhet her:

Risiko- og sårbarhetsanalyse om eventuell brann i parkeringskjelleren – sammendrag av Sintef-rapport

SINTEF ble engasjert av Tromsø kommune for å utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av brann i parkeringsgarasjen med tilstøtende arealer ved Otium bo- og velferdssenter i Tromsø.

Det er lagt spesielt fokus på at en større del av garasjen enn tidligere er tilrettelagt for parkering og lading av elbiler.

En risikoanalyse går ut på å identifisere mulige uønskede hendelser i analysebyggverket, og årsaker til og konsekvenser av disse hendelsene.

Ved Otium er formålet med analysen å se på om parkering av el-biler og små elektriske kjøretøy som elsparkesykler og elsykler i garasjen medfører en endring i risiko sammenlignet med om det bare var parkert fossil-biler, slik situasjonen i stor grad var når bygget stod ferdig i 2018.

Risiko i forbindelse med tilstøtende arealer til garasjen er også medtatt i analysen.

På nåværende tidspunkt foreligger det usikkerhet om hvorvidt parkering og lading av elbiler i lukkede garasjer utgjør en større brannrisiko eller ikke, sammenlignet med parkering av fossilbiler. Dette kommer frem av ulike studier og undersøkelser som omtales i Sintefs rapport.

Oppsummert finnes det ikke dokumentasjon på at risikoen for brann i elbil er større enn i fossile biler, men konsekvensen kan være større ved at brann i elbil er vanskeligere å slokke. Brannalarmanlegg, sprinkleranlegg og avstand mellom biler er gode risikoreduserende tiltak. Det er viktig med jevnlig kontroll av ladekabel, plugger og kontakter.

Analysen viser at den største risikoen ligger i utette brann- og seksjoneringsskiller, og en brann kan føre til at røykgasser utvikles hurtig og spres via utettheter i kanaler/bygningsdeler opp til pasientrom i etasjene over.

Risiko for brann i elsykler og elsparkesykler utgjør også et uakseptabelt høyt risikonivå (rødt nivå). På gult nivå finner vi mangler ved organisatoriske rutiner ved brann, bruk av garasje som lagerplass og bortfall av vann til sprinklersentralen.

Etter at risikoreduserende tiltak som beskrevet i Sintef-rapportens tabell 5 og kapittel 4 er gjennomført, er alle punkter med nivå for risiko kategorisert som akseptable (grønt nivå).

Det ligger en usikkerhet i hvorvidt en brann involverer elbilbatteri eller ikke ettersom konsekvensen er større i form av lenger varighet av brann dersom det oppstår såkalt thermal runaway i batteriet.

De viktigste risikoreduserende tiltakene er tidlig varsling via brannalarm, samt unngå brannspredning og involvering av andre biler.

Les rapporten i sin helhet her:

Beboere og pårørende får informasjon fra ledelsen ved Otium. Kontaktinformasjon: Otium bo- og velferdssenter

Kontaktinformasjon for mediene finner man her: Kontakt oss og åpningstider