– Vi skal være trygge, gode voksne

Siste fredag før skolestart var alle de ansatte i Tromsø-skolen samlet til temadag om mobbing og utenforskap.

Evind Bratsberg fra Statsforvalteren og Omni-veileder Ann Tone Håkonsen holdt foredrag på temadag om "Aktivitetsplikten" for de ansatte i Tromsø-skolen.

– Vi skal være trygge, gode voksne

Siste fredag før skolestart var alle de ansatte i Tromsø-skolen samlet til temadag om mobbing og utenforskap.

Siste oppdatering 30. aug 2022, kl. 9:59

Publisert 22. aug 2022

Mandag 22. august starter skolene opp etter sommerferien. Fredag var alle de skoleansatte i Tromsø kommune samlet på The Edge til temadag om «aktivitetsplikten». 

Aktivitetsplikten dreier seg om at den enkelte skole må vurdere risiko og sannsynlighet for at krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering kan finne sted i egen virksomhet. Det krever at de voksne på skolen følger med i det daglige, og griper inn hvis det oppstår denne typen situasjoner.

Helse, læring, lek og trivsel

– Formålet er å fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljøer som fremmer helse, læring, lek og trivsel, og forebygge at retten til å ha det trygt og godt blir brutt, sier Ann Tone Håkonsen.   

Hun er veileder i OMNI-modellen, som skal hjelpe å gi forståelse og kunnskap i arbeidet med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte.  

– Det kreves masse kunnskap og kompetanse for å gjøre denne jobben, og alle som jobber i skoler og barnehager må ha den. Hvis det er noe vi skal være gode på er det nettopp å fremme helse, læring, lek og trivsel, sier Håkonsen.

OMNI-modellen er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Elev-, læring og mobbeombudene i Troms og Finnmark.

Får en felles forståelse 

– Dette er et kjempeviktig tema, som vi jobber kontinuerlig med på skolen vår, og en del av et større arbeid vi har fokus på i tromsøskolen, sier Berit Ingrid Aasmo, rektor på Langnes skole.  

Hun hadde med alle sine ansatte, både lærere, miljøarbeidere, kontorpersonale og andre som jobber på skolen på samlingen på The Edge.  

– Vi skal alle være gode og trygge voksne for elevene våre, enten vi jobber i klasserommene eller andre steder på skolen. Ved at alle de ansatte deltar her får vi en felles forståelse for tematikken, sier Aasmo.

Berit Ingrid Aasmo, rektor ved Langnes skole.

Eivnd Bratsberg, seksjonsleder for skole hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark var en av foredragsholderne på temadagen.   

– Det er lovfestet i opplæringsloven at skolen skal være aktiv i å forebygge og håndtere mobbing, krenkelser og utenforskap. At Tromsø kommune har tatt initiativ til å samle alle ansatte i skoleverket til å ha fokus på denne tematikken, synes vi er fantastisk, sier Bratsberg.

Mer enn 1200 ansatte i skole, SFO og PPT var til stede på temadagen om aktivitetsplikten. Senere i høst skal alle de barnehageansatte i kommunen møtes til en tilsvarende samling.