Lærerstreiken 2022 ble avsluttet den 27. september

Flere skoler i Tromsø har vært rammet av streiken.

Illustrasjonsfoto av et klasserom uten lærer og elever

Flere skoler i Tromsø har vært rammet av streiken.

Siste oppdatering 28. sep 2022, kl. 8:51

Publisert 09. sep 2022
  • Dette er en eldre artikkel og informasjonen kan derfor være utdatert.

Som kjent er Kommunenes sentralorganisasjon (KS) i konflikt med lærerorganisasjonene Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet.

Bakgrunnen for streiken er at det ikke ble enighet mellom kommunesektoren og lærerorganisasjonene. Disse valgte å takke nei til årets foreslåtte oppgjør, og gikk ut i streik.

Skoler rammes hardt

  • Kvaløysletta skole har vært berørt av streiken siden skolestart
  • Kroken skole fra andre skoleuke
  • Fra tirsdag 13. september: Grønnåsen, Sommerlyst og Tromstun skoler
  • Fra onsdag 28. september: Langnes ungdomsskole og Storelva skole

Omfanget av streikeuttakene betyr at skolene rammes hardt.

Tromsø kommune og skolelederne er bekymret for konsekvensen av tilbudet til de rammede elevene, og har stor forståelse for foresattes frustrasjon på skoleelevenes vegne.

En streiks formål er å påføre konsekvenser for arbeidsgiver. I mange tilfeller medfører streiken beklageligvis konsekvenser også for en tredjepart. I dette tilfellet blir våre elever rammet, noe som betyr at elevene får mindre, og i noen tilfeller ingen, undervisning.

Skolene klarer dessverre ikke å tilby undervisning etter opplæringslovens regler når den aktuelle læreren som skal gi undervisningen er tatt ut i streik. Kommunen har ingen styrings- eller kontrolladgang knyttet opp mot hvilke lærere en fagforening velger å ta ut i streik.

Bestemmes av avtaler mellom arbeidsgiver og -taker

Hvordan kommunene og arbeidstakerforeningene forholder seg til hverandre under en streik er regulert i et felles avtaleverk. Regelverket innskrenker skolenes og kommunens adgang til å endre og tilpasse ikke-streikendes læreres hverdag for å ivareta elevene som blir rammet av streiken.

Skolene har for eksempel ikke anledning eller adgang til:

  • Å leie inn vikarer som skal ta over undervisningen for en streikende lærer
  • Å tillate en ikke-streikende lærer å ta over undervisningen til en kollega som er i streik
  • Å flytte elever fra en skole til en annen for å gi undervisningstilbud der

Skolenes handlingsrom begrenser seg dermed i stor grad til å kunne bytte på timeplanene til de lærerne som er igjen på skolen uten at de tar over undervisningen til flere elever enn det som var opprinnelig planlagt.

Endringer i timeplanen kan ha sin begrunnelse i å komprimere skoledagen til de elevene som får undervisning. Dette for at de skal få så kort som mulig undervisningsfri midt på skoledagen.

Spesialundervisning

Den siste uken har våre streikerammede skoler fått mange spørsmål om adgangen til å søke og gi streikende lærere med spesialundervisningsoppgaver dispensasjon fra streiken.

Regelverket skolene forholder seg til innebærer at de kan søke om dispensasjon fra streiken for «den enkelte» navngitte læreren.

Dispensasjonen må begrunnes med at det «på grunn av fare for liv og helse eller andre vitale hensyn» er behov for at læreren må tilbake i arbeid.

Begrunnelsen kan knyttes opp mot en eller flere elevers behov for undervisningstilbud. Tromsø kommune har, med bakgrunn i den nevnte begrunnelsen, praktisert dispensasjonsadgangen restriktivt.

Kommunens streikegruppe fikk senest torsdag 8. september bekreftet at vårt syn på regelverket er i tråd med Utdanningsforbundets praktisering av dispensasjonssøknader.

En dispensasjonssøknad vil dermed ikke innvilges dersom den kun begrunnes med at eleven er tilknyttet et vedtak om spesialundervisning.

Undersøker mulighetene for spesialundervisning

Kommunen undersøker jevnlig mulighetene og rammevilkårene for å sikre undervisningstilbud til flest mulig elever med spesialundervisningsbehov. Dette gjør vi i dialog med både Utdanningsforbundet og KS.

Dersom den enkelte skole skal søke dispensasjon for samtlige elever med spesialundervisningsbehov som rammes av streiken, så vil det innebære en enorm arbeidsmengde. Skolene må da sørge for at elevene får et forsvarlig tilbud fra de kommer på skolen til de drar igjen.

Timeplaner for de dispenserte lærerne må tilpasses, og det må gjøres uten at timeplanen går på kant med de tidligerenevnte avtalevilkårene.

Når timeplanene i tillegg individuelt må tilpasses for de enkelte elevene, er det åpenbart at en slik oppgave er stor, og i flere tilfeller utfordrende, å få til i tidsrommet fra det varsles opptrapping av streiken og fram til den faktisk iverksettes.

Har du informasjon eller spørsmål?

Skolene har mange elever med ekstra behov for oppfølging og undervisning. Hver av disse elevene har krav på individuell vurdering. I mange tilfeller er det derfor også nødvendig med dialog med foresatte underveis i vurderingen.

At kartleggingen av hvilke lærere det er mulig å søke dispensasjon for er tidkrevende medfører noen konsekvenser, blant annet at skolene ikke rekker å søke om dispensasjon for alle lærerne det vurderes nødvendig å søke om dispensasjon for før streiken blir iverksatt.

Dersom du har informasjon om skoleeleven du har foresattesansvar, eller spørsmål som berører elevens skolesituasjon, kan du ta kontakt med rektor.

Nasjonal streikekonflikt

Vi gjør oppmerksom på at alle forhandlingene mellom partene i konflikten gjøres av KS og motpartene sentralt. Det pågår derfor ingen forhandlinger lokalt i Tromsø, og kommunen har derfor ingen direkte påvirkningsmulighet i konflikten.

Det kommunen derimot gjør, er å videreformidle til KS sentralt hvilke konsekvenser streiken får for elevene her i Tromsø.

Tromsø kommune har også tett og jevnlig dialog med det lokale streikeutvalget i Utdanningsforbundet.

Kommunen håper selvsagt på en snarlig løsning på konflikten slik at våre elever og lærere igjen kan gjenoppta en normal skolehverdag.