Forslag til budsjett og handlingsprogram for 2023-2026

For 2023 budsjetteres det med et positivt resultat på 62,5 millioner kroner, og 187,5 millioner kroner for alle fire årene sett under ett.

Tromsø i mørketid.

For 2023 budsjetteres det med et positivt resultat på 62,5 millioner kroner, og 187,5 millioner kroner for alle fire årene sett under ett.

Siste oppdatering 03. jan 2023, kl. 16:19

Publisert 31. okt 2022

Kommunedirektøren har nylig lagt fram forslag til handlingsprogram for 2023–2026 og budsjett for 2023.

Handlingsprogrammet er kommunens styringsdokument for de fire neste årene, og det inneholder også forslag til budsjett for 2023.  

For 2023 budsjetteres det med et positivt resultat på 62,5 millioner kroner, og 187,5 millioner kroner for alle fire årene sett under ett.

Det foreslås investeringer for til sammen 3,5 milliarder kroner i perioden. Den største enkeltinvesteringen er Kvaløysletta ungdomsskole, med byggestart i 2023.

Prioriterer trygghet og stabilitet

– Forslaget til handlingsprogram er preget av det er krig i Europa, stor pris- og kostnadsvekst, energi-, klima- og miljøutfordringer. Derfor prioriterer vi trygghet og stabilitet, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

Alle investeringer og prioriteringer er forankret i den overordnede kommuneplanen. Innenfor rammene av denne planen er det fem prioriterte satsinger for den neste fireårsperioden:

 • Vi vil skape god folkehelse 
 • Vi vil sette de unge først 
 • Vi vil at alle skal ha riktig bolig 
 • Vi vil være i front på klimanøytral utvikling 
 • Vi vil at Tromsø skal være attraktiv for etableringer 

Investeringer og tiltak

– Hver prioritering belyser store, komplekse samfunnsutfordringer. Vi mener gevinsten er særlig stor innenfor disse områdene dersom vi lykkes med å skape endringer. Det gjør vi gjennom konkrete tiltak og satsinger, sier Johnsen.

Kommunedirektøren foreslår blant annet følgende investeringer og tiltak:

 • Kvaløysletta ungdomsskole, som får byggestart i 2023 
 • Økt boligbygging, særlig for innbyggere med særlige behov 
 • Investeringer i bydelsparker 
 • Styrket innsats på sikkerhet og beredskap 
 • U16 blir permanent 
 • Kulturkortet gjeninnføres 
 • Turbo styrkes 

Mer uforutsigbart enn normalt

Den overordnede situasjonen preges likevel av usikkerhet, og den påvirker også Tromsø kommune sterkt. Både inntekter og kostnader er derfor mer uforutsigbare enn normalt.

– Vi er forberedt på at situasjonen kan kreve raskt omstilling for oss og i våre tjenester til samfunnet. Jeg er stolt over å kunne si at Tromsø kommunes dyktige medarbeidere og ledere er godt rustet til å møte en slik utfordring, sier Johnsen.

I budsjettet for 2023 er det ikke gjort vesentlige endringer i kommunens drift. Noen gebyrer får en prisvekst, blant annet vil vann- og avløpsgebyrene øke med 22 % og renovasjonsgebyret med 7,5 %. Dette skyldes i all hovedsak økt rentenivå.

Behandles i kommunestyret før jul

Handlingsprogrammet skal behandles politisk og vedtas i kommunestyret 14. desember.

Se kommunedirektørens presentasjon

Kommunedirektør Stig Tore Johnsens presenterte forslaget for mediene mandag 31. oktober. Du kan se presentasjonen her: