Koronastøtte til lokalt næringsliv – søk innen 3. februar

Virksomheter innen servering, reiseliv, kulturbasert næring, eller næringer som direkte eller indirekte var berørt av nasjonale smitteverntiltak mellom 15. desember 2021 og 14. januar i år, kan nå søke om driftsstøtte.

Illustrasjonsfoto av penger og kalkulator

Koronastøtte til lokalt næringsliv – søk innen 3. februar

Virksomheter innen servering, reiseliv, kulturbasert næring, eller næringer som direkte eller indirekte var berørt av nasjonale smitteverntiltak mellom 15. desember 2021 og 14. januar i år, kan nå søke om driftsstøtte.

Siste oppdatering 19. jan 2022, kl. 17:39

Publisert 19. jan 2022

Tilskudd gis i kommunal kompensasjonsordning, runde 6.

Til sammen 10 318 000 kroner utlyses i en søknadsbasert ordning til aktører som er berørt av nasjonale forskriftsfestede smitteverntiltak siden 15. desember 2021.

Det er satt en foreløpig fordelingsnøkkel basert på to kategorier for søknadsbeløp:

 1. Bedrifter med omsetning i 2019 eller 2020 under 7 millioner kan søke om inntil 150 000 kroner, og vil kunne innvilges minst 75 000 kroner.
 2. Bedrifter med omsetning i 2019 eller 2020 over 7 millioner kroner kan søke om inntil 300 000 kroner og kunne innvilges minst 175 000 kroner.

Det skal tilsiktes jevn fordeling av tilskudd mellom store og små bedrifter.

Dersom antall berettigede søkere overstiger totalrammen på disse midlene, vil en fordelingsnøkkel benyttes der alle søknader som innvilges vil få sitt tilskudd proporsjonalt redusert ned til nevnte minimumsbeløp.

Kontaktinfo for søkere:

Nina-Helen Brændeland
Næringsrådgiver, seksjon for samfunn, innovasjon og næring

Følgende tildelingskriterier legges til grunn for denne runden med driftsstøtte:

 1. Bedriften må kunne dokumentere omsetningssvikt på minimum 20 prosent i perioden fra 15. desember 2021 fram til og med 14. januar sammenlignet med samme periode i 2019 eller 2020. Det vil gjøres unntak for bedrifter hvor en sammenligning av disse periodene av ulike årsaker ikke vil være representative for deres situasjon, eller hvor grunnlagsdata fra 2019 eller 2020 ikke er tilgjengelig.
 2. Bedriften må ha registrert forretningsadresse i Tromsø kommune, eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 3. Bedriften må ha ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum ett årsverk.
 4. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 millioner kroner i 2019. Det kan gjøres unntak fra kriteriet for bedrifter som er etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 5. Søkere som er tatt under konkursbehandling grunnet andre årsaker enn koronapandemien vil ikke være berettiget ordningen.
 6. Bedriften kan ikke ha uoppgjorte skatte- og avgiftskrav mot det offentlige. Forholdet skal dokumenteres med skatteattest som ikke er eldre enn seks måneder. Det gjøres unntak der hvor det er innvilget utsettelse på innbetalinger, eller dersom utestående beløp skyldes betalingsvansker som følge av koronasituasjonen.
 7. Små virksomheter der ansatte eller innleide har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon vurderes ikke.

Dersom antall berettigede søkere overstiger totalrammen med hensyn til minimumsbeløp for tilskudd i ordningen, skal prioritering av tildeling gjøres som en helhetsvurdering av følgende prinsipper:

 • Hvor omfattende omsetningssvikten er som følge av smitteverntiltakene.
 • Hvor mange årsverk bedriften har.
 • I hvilken grad bedriften har mottatt offentlig kompensasjonstilskudd tidligere.
 • Hvorvidt søker har skjenkebevilling eller ikke, og i hvor stor grad utøving av denne er avgjørende for omsetningen.
 • Hvordan framtidsutsiktene ser ut for hver enkelt bedrift.

Gå til regionalforvaltning.no for å levere elektronisk søknad

Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. Trykk så på «støtteordning» og søk på Tromsø for å finne den aktuelle støtteordningen.

Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier. Dette kan holdes så kort som mulig.

Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn fem minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.

Følgende dokumentasjon skal medfølge søknaden:

 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten
 2. Oversikt over omsetning i perioden 15. desember 2021 til 14. januar 2022, og oversikt over omsetning i samme periode fra 2019 eller 2020. Dette kan for eksempel være salgsrapport for aktuell periode.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette.

Formannskapet har vedtatt at samtlige 10 318 000 kroner, bevilget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal utlyses umiddelbart, før man har landet på endelig fordelingsnøkkel.

Søknadsfrist: 3. februar 2022

Søknadsbehandlingen vil derfor skje mellom søknadsfristens utløp og fram til saksframlegg for formannskapets møte 15. februar, der endelig fordeling vil besluttes.

Eventuell utbetaling vil skje innen februar 2022.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den nasjonalt notifiserte ordningen. For de fleste virksomheter vil dette være av liten betydning. Et foretak kan ikke motta tilskudd på mer enn €2 300 000 hjemlet i den nasjonalt notifiserte ordningen.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.