Telting ved sjøen

Søk på Miljømillionen 2021 innen 21. november

Nå kan lag og organisasjoner søke om støtte fra kommunens tilskuddsordning til miljøtiltak for 2022.

Siste oppdatering 16. nov 2021, kl. 15:47

Publisert 05. nov 2021

Temaområdene det kan søkes støtte til er skrotinnsamling i inn- og utmark, plastfri by, grønn mobilitet og sirkulærokonomi. Alle tiltak som får innvilget støtte, skal være gjennomført i løpet av 2022.

Søknaden sendes inn ved å bruke kommunens elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfristen er 21. november.

Hvem kan søke?

Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte og som er registrert med organisasjonsnummer.
Næringsvirksomheter, og kommunale enheter som skoler og barnehager kan også søke, men kommunale enheter vil bli prioritert etter andre søkere.
Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte.

Tiltak som kan støttes

Temaområdene som det kan søkes tilskuddsmidler på i år er:

 1. Skrotinnsamling i inn- og utmark. Søkesum minimum 20.000 kr
 2. Plastfri by. Søkesum minimum 20.000 kr
 3. Grønn mobilitet. Søkesum minimum 20.000 kr
 4. Sirkulærøkonomi: Reparasjon, bytte, deling mm. Søkesum minimum 20.000 kr

Kriterier og vilkår

Søknadsfrist

Søknaden må være elektronisk innsendt innen fristen.

Utforming av søknaden

En kortfattet prosjektbeskrivelse skal legges ved. Det skal videre legges ved et budsjett med opplysninger om finansieringskilder. Søkerens egeninnsats kan settes som finansiering. 

Økonomi

Det kan søkes på inntil 50% av tiltakets totale kostnad. Egeninnsats inngår som del av totalkostnaden. Egeninnsats beregnes med 300 kr per time i budsjettet. Søknader på mer enn 50% av den totale kostnaden vil ikke bli behandlet. Det legges vekt på at nødvendig tilleggsfinansiering er sannsynlig. Dette må dokumenteres før tilskuddet kan utbetales.

Midler fra Miljømillionen tildeles ikke til permanente investeringer hos selskaper. De siste årene har mange søknader blitt honorert med beløpet som det ble søkt om. Ved delvis innvilget søknad må søkeren dog akseptere og dokumentere at det planlagte tiltak likevel kan gjennomføres. Alternativ må en ny tiltaksplan legges fram for godkjenning.

Målgruppe for ordningen

Både private organisasjoner som også offentlige enheter kan søke. Tilskuddsmidlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte, og som er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer. Kommunale enheter kan søke om midler, men vil bli nedprioritert bak andre private søkere ved knapphet på midler. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte. Vedrørende temaområdet «Grønn mobilitet»: Kommunale enheter kan ikke søke om tilskudd til anskaffelse av elsykler eller el-lastesykler, siden dette dekkes av andre budsjettmidler.

Samarbeid

Det er ønskelig at tiltakene inkluderer flere samarbeidspartnere, for eksempel andre grupper i befolkningen eller næringslivet mfl.

Prosjektenes vinkling

Tiltakene bør fortrinnsvis ha en langsiktig effekt, for eksempel gjennom holdningspåvirkning. Tiltak med en bred samfunnsmessig betydning som for eksempel for barn og unge vil bli prioritert. Tiltak som samsvarer godt med Tromsø kommunes «Klima-, miljø- og energiplan (KME-plan)» vil bli prioritert. 

Prosessen videre etter søknadsbehandlingen

Administrasjonen lager en innstilling til fordeling av Miljømillionen-tilskuddsmidlene. Saken behandles politisk. Tilskuddsmidlene blir utbetalt når søknadene er innvilget. De omsøkte tiltakene skal dokumenteres etter prosjektet slutt gjennom tekst, bilder og et enkelt regnskap innen slutten av året 2022. Midler som ikke brukes innen rapportfristen kan kreves tilbakebetalt. 

Mer informasjon om årets temaområder

Skrot i inn- og utmark

Det er et ønske å redusere mengden med hensatt større skrot i inn- og utmark. Slik skrot kan være næringsrelatert eller hensatt av ukjente. Ofte vil hensatt skrot samle annet lignende rundt seg. Det åpnes for søknader om tilskudd til oppryddingstiltak av slikt skrot som åpenbart vil føre til en stor kostnad for grunneier å bli kvitt. Opprydding av gammel piggtråd vil være et tiltak som dekkes av ordningen. Det er fordelaktig at det organiseres samarbeid for å rydde større områder for piggtråd. Søknader må dokumenteres med bilder og kostnadsoverslag.

Plastfri by og havneopprydding

Det er for tiden stort fokus på marin forsøpling langs kysten. Havnene våre er naturlige mottak for gammel redskap og annet som ellers har potensial for bidra til denne forsøplingen, og noen steder er det samlet mengder med slikt avfall, som det er forbundet med større kostnader å få bort. En ren havn med lite skrot vil også være et godt eksempel til etterfølgelse for dem som bruker havna. Det åpnes for søknader om tilskudd til opprydding av dokumentert større søppel og generelt stell av utearealer i havnene, og til gjennomføring av gode avfallsløsninger. Søknader må dokumenteres med bilder og kostnadsoverslag.

 • tiltak som reduserer plastforbruket hos private aktører i Tromsø (eks. finansiering til flerbruksnett)
 • innovasjon
 • tiltak mot forsøpling
 • gjennomføring av gode avfallsløsninger i havner

Grønn mobilitet

Det er stadig flere i Tromsø som bruker seg av sykkel som transportmiddel gjennom hele året. I Tromsø kan dette by på noen utfordringer. Gjennom dette punktet ønsker vi å rette fokus mot tiltak som kan være med på å gjøre Tromsø til en helårssykkelby. I vinterhalvåret benyttes ski og lysløypenettet mye som arbeidsvei. Målet er økt tilrettelegging for bruk av naturfasilitetene Tromsø har å tilby. En elektrisk lastesykkel er et redskap som kan dekke hovedparten av behovene for lokal transport av både varer og personer for mindre bedrifter og organisasjoner. Utnyttelsen av kapasiteten til en slik sykkel kan også i seg selv være grunnlaget for en bedrift/ næringssatsing. For små bedrifter/ organisasjoner kan kostnaden for en slik sykkel være for stor å håndtere alene. Ordningen åpner opp for tilskudd til innkjøp av elektrisk lastesykkel og kostnader forbundet med anskaffelse. Målet er å bidra til at andelen utslippsfri person- og varetransport øker i Tromsø. Søker må vise til hvilken bruk sykkelen er tenkt, og ha gjort en vurdering av hvor stort omfanget av bruken vil bli.

Eksempler på tiltak kan være:

 • Bidrag til bygging av innendørs sykkelparkering
 • Bidrag til sykkelparkering under tak
 • Bidrag til el-lastesykkel med 50 % pr. sykkel
 • ​Bidra til å bygge skiparkering ved områdene rundt sykehuset og universitetet
 • Kampanjer som fremmer miljøvennlige mobilitetsløsninger i folks hverdag
 • Kurs i reparasjon av sykler

Sirkulærøkonomi: Reparasjon, bytte, deling mm.

Norge er et rikt land. Det forbrukes mange råstoffer, og det kastes mange gjenstander som egentlig godt nok kunne brukes om igjen. Det er behov for å bygge opp en positiv gjenbrukskultur. Det skal bygges opp kunnskap i befolkningen om hvordan man kan reparere ulike gjenstander, hvilke produkter lar seg best bruke om igjen, hvilke verktøy og utstyr trenges osv. Gjenstander som har potensiale for reparasjon er for eksempel klær, møbler, sykler, enkle husholdsningsgjenstander, elektronikk, leketøy mm. Felles reparasjonsverksteder og -tiltak kan også ha en positiv sosial effekt for bysamfunnet.

I lik linje med reparasjon har også bytte- og deling av produkter en positiv miljøeffekt. Norge rundt finnes enkle pilotprosjekter for deling av bl.a. elektromaskiner eller turutstyr mm. Det anses som ønskelig at det etableres flere tilsvarende tilbud i Tromsø.

Det vil bli lagt vekt på at tiltakene har potensialet til å bli et varig tilbud, tiltrekker mest mulig brukere som også ulike befolkningssjikter og genererer mest mulig aktivitet relatert til budsjettets omfang.

Det kan søkes på prosjekter som omfatter samtlige tre aspektene (reparasjon, bytte, deling) som også på et enkelt av de tre deltemaene.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.