Bankterminal

Krisemidler til næringslivet – søknadsfrist 23. september

Støtten på til sammen 17 903 890 kroner tildeles og fordeles til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak under koronasituasjonen.

Siste oppdatering 04. nov 2021, kl. 15:49

Publisert 09. sep 2021

Ordningen er firedelt og det er søknadsfrister for tre av ordningene:

 • Generell driftsstøtte, søknadsfrist 23. september
 • Ventilordning – driftsstøtte, søknadsfrist 23. september
 • Kompensasjon til virksomheter med skjenkebevilling – ingen søknadsfrist
 • Tilskudd til prosjekter med fellestiltak, søknadsfrist 23. september

Du finner søkeveiledning, lenke til søknadsportalen og mer informasjon i fanene nedenfor.

Slik fordeles pengene

Totalt til disposisjon er 17 903 890 kroner hvorav;

 • Generell driftsstøtte: 7 000 000
 • Kompensasjon til virksomheter med skjenkebevilling: 5 200 000
 • Ventilordning, driftsstøtte: 2 500 000
 • Tilskudd til fellestiltak for kultur- og reiselivsnæring: 1 710 000
 • Krisereserve: 1 193 890

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 132/21 under møte 07.09.21, disponering av midler i tredje runde med kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. I tråd med vedtaket utlyses nå 7 000 000 kroner som generell driftsstøtte i form av kompensasjon til lokale virksomheter.

Dersom din virksomhet har betydelig omsetningssvikt som følge av nasjonale- eller lokale smitteverntiltak, kan du nå søke om driftsstøtte til Tromsø kommunes næringsfond dersom søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

7 000 000 kroner skal disponeres i denne støtteordningen, hvor virksomheter kan søke om trinnvist tilskudd basert på omsetning fra 2019*. Dersom din virksomhet kan vise til omsetning på over 1 500 000, 5 000 000 eller 10 000 000 kroner i 2019, kan du søke om henholdsvis 30 000, 80 000, eller 200 000 kroner i driftsstøtte.

Vurdering av søknader

For å være berettiget støtte fra denne ordningen må søknader tilfredsstille 7 tildelingskriterier:

 1. Bedriften må kunne dokumentere omsetningssvikt på minimum 20 % fra 2019, og sannsynliggjøre at omsetningssvikt skyldes smitteverntiltak, direkte eller indirekte. *Det gjøres unntak for bedrifter som er etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen kan gjøre skjønnsmessig vurdering.
 2. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 3. Bedriften må ha fast ansatte, eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk.
 4. Bedriften må kunne dokumentere omsetning på minimum 1,5 millioner kroner for 2019. Det kan gjøres unntak fra kriteriet for bedrifter etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 5. Søknader fra bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, vil ikke være søknadsberettiget.
 6. Søkende bedrift kan ikke ha uoppgjorte skatte- og avgiftskrav fra det offentlige. Forholdet må dokumenteres med skatteattest. Det gjøres unntak der hvor innvilget utsettelse på innbetalinger kan dokumenteres.
 7. Små virksomheter der ansatte eller innleide ressurser har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vurderes ikke.

Det forventes at det kommer inn berettigede søknader utover tilgjengelige midler. Prioritering av innkomne søknader som tilfredsstiller tildelingskriterier skal da gjøres som en helhetsvurdering etter følgende prinsipper:

 • Hvor omfattende omsetningssvikten som følge av smitteverntiltak er.
 • Hvor mange årsverk bedriften har.
 • I hvilken grad bedriften har mottatt offentlig kompensasjonstilskudd tidligere
 • Hvordan framtidsutsiktene er ut for hver enkelt bedrift.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på Regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for skriftlig redegjørelse i søknaden. Dersom man allikevel ønsker å legge ved en kommentar i søknaden kan dette lastes opp som et vedleggs dokument. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 5 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.

Hva må du ha klart? 

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon:

 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten, og eventuelt dokumentasjon for utsettelse på skatt/mva. innbetaling.
 2. Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette. Ved tvil kan kommunen be om tilleggsopplysninger utover etterspurt dokumentasjon.

Søker kan selv avgjøre om det skal søkes kompensasjon for 2020 eller 2021. Vedlagt dokumentasjon må da reflektere dette.

Søknadsfrist

Frist for innsending av søknad er innen 22.09.21. Vi gjør oppmerksom på at det i denne omgang ikke tildeles etter først-til-mølla prinsippet. Det er dermed ikke nødvendig å forhaste seg med innsending av søknad.

Saksbehandling

Administrasjonen har i denne innretningen fullmakt til å gjøre tildelinger uten politiske vedtak. Saksbehandling og påfølgende utbetaling vil starte når søknadsfristen er utløpt.

Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden, og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Regelverk om offentlig tilskudd

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den Nasjonalt notifiserte ordningen (DNNO) – altså ikke bagatellmessig støtte som tidligere. For de fleste søkere trenger man ikke å foreta seg noe med hensyn til støtteregelverket. Dersom bedriften har mottatt støtte som overskrider €1 800 000, vil man ikke kunne motta mer tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som gis over DNNO.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen kan du ta kontakt med næringsrådgiver Haakon Worum.

Inntil 5 200 000 kroner skal disponeres som kompensasjon til virksomheter hvor utøvelse av skjenkebevilling har vært begrenset som følge av smitteverntiltak. Tildeling av tilskudd gjøres uten søknad, og baseres på innrapportert omsetningsoppgave for alkohol. Fordelingsnøkkel er satt til avgiftsbeløp basert på innrapportert omsetningsoppgave * 3. Minimumstilskudd er satt til 30 000 kroner.

Dersom et foretak ikke har innrapportert omsetningsoppgave, legges minimumsbeløp til grunn for beregning av tilskudd.

Det er ikke nødvendig å søke på denne ordningen. Virksomheter som er registrert med skjenkebevilling i Tromsø kommune per 2020, vil motta et tilsagnsbrev hvor tilskuddet må aksepteres med signatur av daglig leder eller innehaver, og returneres saksbehandler. Utbetaling vil skje fortløpende. Virksomheter som har fått skjenkebevilling i 2021 vil dessverre ikke prioriteres i denne omgang, men oppfordres til å søke på øvrige tilskuddsordninger.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen, kan du ta kontakt med Nina-Helen Brændeland.

Noen bedrifter har ikke vært berettiget nasjonale eller lokale kompensasjonsmidler så langt i pandemien. Hovedårsaken til dette er manglende grunnlag for å dokumentere hva slags økonomiske konsekvenser koronapandemien har hatt sammenlignet med et normalår. Dette gjelder gjerne bedrifter som har startet opp i løpet av- eller etter 2019, og dermed ikke har et fullstendig regnskapsår å sammenligne med, før koronasituasjonen inntraff.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 132/21 under møte 07.09.21, at 2 500 000 kroner skal utlyses i en egen ordning for de virksomheter som har falt helt- eller delvis imellom offentlige tilskuddsordninger. Hver enkelt bedrift kan søke om et flatt støttebeløp på 250 000 kroner i denne ordningen så langt midlene rekker.


Vurdering

For å være berettiget tilskudd fra ventilordningen må søknader tilfredsstille følgende 8 tildelingskriterier:

 1. Støtten skal prioriteres til virksomheter som ikke har vært berettiget lokale eller nasjonale kompensasjonsordninger, på grunn av ufullstendig dokumentasjonsgrunnlag med hensyn til tildelingskriterier.
 2. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Støtten vil bli behovsprøvd.
 3. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 4. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 2 årsverk. Ved spesielle situasjoner kan det gjøres skjønnsmessig vurdering.
 5. Bedriften må kunne sannsynliggjøre at den ville hatt en omsetning på over 1,5 millioner kroner i et normalt regnskapsår.
 6. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker vil ikke være søknadsberettiget.
 7. Berettigede søkere kan ikke ha uoppgjorte skatte- eller avgiftskrav fra det offentlige. Forholdet må dokumenteres med skatteattest. Det gjøres unntak der hvor innvilget utsettelse på innbetalinger kan dokumenteres.
 8. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

Dersom det kommer inn berettigede søknader utover tilgjengelig midler i ordningen, vil administrasjonen gjøre en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt foretaks behov, og prioritere tilskuddene deretter.


Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier. Dersom man allikevel ønsker å kommentere egen dokumentasjon, kan dette lastes opp som et eget vedlegg. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 5 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.


Hva må du ha klart?

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon:

 • Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten, og eventuelt dokumentasjon på utsatt skatt/mva. innbetalinger.
 • Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen.
 • Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller de 8 tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette. Tromsø kommune kan kreve tilbakebetalt hele, eller deler av tilskuddet dersom det er gitt feilaktige opplysninger.

Søknadsfrist

Frist for innsending av søknad er innen 23.09.21.


Saksbehandling

Saksbehandling og tildeling av tilskudd vil gjøres av administrasjonen i Tromsø kommune. Behandling og utbetaling vil skje fortløpende etter fristens utløp, så langt midlene i denne ordningen rekker.


Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.


Regelverk om offentlig tilskudd

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den Nasjonalt notifiserte ordningen (DNNO) – altså ikke bagatellmessig støtte som tidligere. For de fleste søkere trenger man ikke å foreta seg noe med hensyn til støtteregelverket. Dersom bedriften har mottatt støtte som overskrider €1 800 000, vil man ikke kunne motta mer tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som gis over DNNO.


Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen kan du ta kontakt med næringsrådgiver Haakon Worum.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 132/21 under møte 07.09.21, at 1 710 000 kroner skal utlyses i en søknadsbasert ordning hvor formålet er å legge til rette for fellestiltak innen kultur- og reiselivsnæring som kan bidra til å skape økt økonomisk aktivitet, og tiltrekke besøkende til Tromsø kommune.

Tilskudd skal gis som støtte til prosjekter som er i tråd med formålet til denne ordningen. Det er ingen øvre grense for hvor stort tilskudd det kan søkes etter, men tildelinger gjøres så langt midlene rekker.

Prosjekter som gis tilskudd skal ikke være direkte økonomisk innbringende for tilskuddsmottaker/prosjekteier. Prosjektene som mottar tilskuddet må iverksettes i løpet av 2021 og størsteparten av effekten av prosjektene må være synlige i løpet av 2021. Tilskuddet gis over den Nasjonalt notifiserte ordningen (DNNO).

I saksbehandlingen vil det vektlegges i hvor stor grad prosjektet antas å komme flest mulig lokale virksomheter til gode.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier. Dersom man allikevel ønsker å kommentere egen dokumentasjon, kan dette lastes opp som et eget vedlegg. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 5 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar.


Hva må du ha klart?

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Kostnadsplan
 • Finansieringsplan

Søknadsfrist

Frist for innsending av søknad er innen 23.09.21.

Saksbehandling

Saksbehandling og tildeling av tilskudd vil gjøres av administrasjonen i Tromsø kommune. Behandling og utbetaling vil skje fortløpende etter fristens utløp, så langt midlene i denne ordningen rekker.


Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.


Regelverk om offentlig tilskudd

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den Nasjonalt notifiserte ordningen (DNNO) – altså ikke bagatellmessig støtte som tidligere. For de fleste søkere trenger man ikke å foreta seg noe med hensyn til støtteregelverket. Dersom bedriften har mottatt støtte som overskrider €1 800 000, vil man ikke kunne motta mer tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som gis over DNNO.


Kontakt

Dersom du har spørsmål til støtteordningen kan du ta kontakt med næringsrådgiver Haakon Worum.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.