Veiledning til koronaforskrift
62.36 KB
Fast adresse til dokumentet:
Last ned   (62.36 KB)

Veiledning til koronaforskrift

 

 Introduksjon

Denne veilederen utdyper og forklarer bestemmelser i Tromsø kommunes forskrift og anbefalinger om smitteverntiltak i forbindelse med covid-19. Forskriften gjelder for perioden 24.–30. november 2021.  

Oppdatert 24. november 2021 kl. 09:19

Om bruk av munnbind 

 

Bruk av munnbind er et enkelt tiltak som har effekt på smittespredning. Både ved at den som bærer munnbind blir beskyttet mot smitte fra andre, men også ved at personer som er smittet i mindre grad kan smitte andre når de selv bærer munnbind. Avstand har bedre smittebegrensende effekt enn munnbind.

Kravet om bruk av munnbind er et krav som er pålagt den enkelte.

I forskriften er det stilt krav til personer over 12 år om bruk av munnbind på en rekke steder innendørs:

  • I taxi 

  • På kollektivtransport (buss og båt)

  • I butikker 

  • I fellesarealer på kjøpesentre 

  • På serveringssteder 

  • Ved kulturarrangementer 

  • På konferanser 

  • På idrettsarrangementer 

Kravet gjelder når man ikke kan opprettholde avstand på minst én meter ut over kortvarig passering til andre enn husstandsmedlemmer. Sitter man alene på en buss, har det ingen effekt å ha på munnbind.

Ansatte i butikker eller andre steder der man har glass eller plastvegg mellom seg og publikum trenger ikke å bruke munnbind.

På konferanser, kulturarrangementer og idrettsaktiviteter trenger man ikke å bruke munnbind når man sitter på plassen sin.

På serveringssteder er det krav om munnbind kun etter klokka 17:00. Heller ikke her gjelder kravet når man sitter på plassen sin.

Vi anbefaler likevel at alle har på munnbind når man går inn på bussen, og eventuelt tar det av dersom det er svært god plass. Det samme gjelder i butikker og på kjøpesentre.

At kravet om munnbind på serveringssted ikke gjelder før klokka 17:00, skyldes at det ikke bør være krav til munnbind i kantiner på arbeidsplasser der munnbind ikke brukes ellers.  

På kafeer og spisesteder som er beregnet i hovedsak for allment publikum anbefaler vi at gjester bruker munnbind når man ikke sitter, også før klokka 17:00, når man ikke kan opprettholde avstand på minst én meter ut over kortvarig passering til andre enn husstandsmedlemmer.

 

Om hjemmekontor 

 

Trengsel i kollektivtrafikken medfører økt smittefare.

For å begrense trengsel krever forskriften at arbeidsgiver skal sikre at ansatte som må bruke kollektivtransport, kan ha hjemmekontor. Dette gjelder så langt som det er praktisk mulig. Dersom arbeidstakeren har oppgaver som krever at vedkommende er på arbeidsstedet, vil ikke kravet gjelde.

Det er ikke et generelt mål at flest mulig skal ha hjemmekontor. Vi har ingen erfaring med at smitte sprer seg i kontorlandskap. Vi anbefaler likevel arbeidsgiver å vurdere forholdene på egen arbeidsplass. Dersom det er trangt og mange sitter tett, vil økt bruk av hjemmekontor bidra til å redusere sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen.

 

Om serveringssteder 

 Etter klokka 17:00 er det krav om bruk av munnbind på alle serveringssteder (også de uten skjenkebevilling) dersom en står eller beveger seg nærmere enn én meter til andre enn de i egen husstand, bortsett fra ved kortvarige passeringer. Det er ikke krav om munnbind når man sitter.

Det er ikke mulig å spise eller drikke med munnbind. Dermed vil ikke munnbindkravet gjelde i slike situasjoner, heller ikke når man står.

Bestilling, servering og betaling ved disk er lov. Vi anbefaler at alle gjester bruker munnbind hele tiden når man beveger seg i lokalet, inkludert når man står ved disken. Og at gjester oppfordres til å innta mat og drikke på plassen sin.

Den generelle anbefalingen om å holde avstand til andre utenom husstanden i offentlig rom gjelder også på serveringssteder, men det viktigste her vil være at man bør holde avstand til personer utenom de man omgås med til vanlig.

Vi anbefaler at utesteder har håndsprit lett tilgjengelig.  

Vi anbefaler at musikk som spilles i lokalet er på moderat volum for å unngå at gjester må rope til hverandre for å overdøve musikken.

 

 

Om arrangementer 

 

Generelt om arrangementer 

Tromsø kommune har ingen anbefalinger om å avlyse eller utsette arrangementer, med unntak av idrettsstevner og turneringer for personer over 18 år. For de fleste arrangementene er det ingen antallsbegrensning.  

Det er likevel lurt å sikre at alle arrangement gjennomføres på en smittevernfaglig god måte.

Generelt anbefaler vi at deltakere har sitteplasser. Munnbind bør brukes mens man forflytter seg, men er ikke nødvendig når man sitter.

Det man bør unngå er såkalt «mingling». I slike situasjoner kan smitte lett spre seg til mange.

Ellers gjelder det å sikre at håndsprit står tilgjengelig ved ankomst til arrangementet, og andre steder der folk passerer.

Vi anbefaler arrangører å ha oversikt over deltakere og mulighet til å kunne sende ut informasjon dersom det viser seg at noen med smitte har deltatt.

Uvaksinerte personer som har smitte i husstanden bør følge anbefalt opplegg for testing, for eksempel ved å ta en hjemmetest før arrangementet.

Dersom mat serveres ved buffé, er det viktig å minne gjestene på munnbindkravet etter klokka 17:00 når man ikke kan holde én meter avstand til andre ut over kortvarige passeringer.  

 

Om kurs, seminarer og konferanser 

Kurs, seminarer og konferanser er typiske arrangementer med et faglig innhold med en ansvarlig arrangør, i motsetning til private sammenkomster.

Det er ingen antallsbegrensninger på kurs, seminarer og konferanser.

På slike arrangementer vil hovedaktivitetene foregå mens folk sitter. Dersom det er gruppeaktiviteter, er det en fordel med faste grupper.  

Det er ikke krav eller anbefaling om bruk av munnbind når man sitter. I pauser, eller når man skal gå rundt i lokalet, gjelder kravet om munnbind dersom en ikke kan holde én meter avstand til andre ut over kortvarige passeringer. Vi anbefaler at man generelt bruker munnbind når en beveger seg i lokalet.  

Vi anbefaler arrangører å planlegge slik at man unngår sammenstimling av folk i fellesarealer.

 

Om private sammenkomster 

Den eneste typen arrangementer som har antallsbegrensninger er private sammenkomster.

Private sammenkomster utendørs har ingen antallsbegrensning.

Ved sosiale samlinger i private hjem er anbefalingen å begrense antallet til 30 personer.

Ved private sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, stiller forskriften krav om at det ikke skal være flere enn 100 personer. Slike private sammenkomster vil typisk være bryllup, bursdagsfeiringer, julebord, sosiale samlinger i forbindelse med jobb, skoleavslutninger og så videre   

Personer som er ansatt for å gjennomføre arrangementet, for eksempel servitører, telles ikke med blant deltakerne. På samme måte skal personer som har fått i oppdrag å lage arrangementet, uten å være inviterte deltakere, ikke telles med.

Dersom en slik privat sammenkomst avholdes blant andre gjester på et serveringssted vil det være krav til bruk av munnbind når man ikke sitter. Men dersom man avholder det i et eget avlukket sted på serveringsstedet, der andre gjester ikke har tilgang, vil det ikke være krav til bruk av bruk av munnbind så lenge man ikke går ut blant de andre gjestene.

Man bør informere om at personer som har symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Uvaksinerte personer som har smitte i husstanden bør følge anbefalt opplegg for testing, for eksempel ved å ta en hjemmetest før sammenkomsten starter.

 

Om kulturarrangementer 

Dette er arrangementer som teater, kino, konserter og lignende.  

Det er ingen antallsbegrensninger for disse arrangementene.

Det er ingen krav til sitteplasser ved for eksempel konserter, men vi anbefaler at alle har sitteplass.

Man bør unngå situasjoner der folk står tett sammen. Disse situasjonene bør være kortvarige og være knyttet til at publikum går til eller fra sine plasser. Publikum trenger ikke å ha på munnbind når de sitter.

Det er et krav om at man må bruke munnbind når en ikke sitter dersom en ikke kan holde én meter avstand til andre en egen husstand ut over kortvarige passeringer. Det anbefales generelt å bruke munnbind når en beveger seg bort fra plassen sin.

 For kulturarrangementer som foregår på et serveringssted, se avsnittet «Om serveringssteder».

Om religiøse samlinger 

Dette er arrangementer i kirker, moskeer eller lignende.

Det er ingen antallsbegrensninger knyttet til denne typen arrangementer.  

Også ved denne typen arrangementer bør folk ha sitteplass. Unngå at folk samles stående for å prate. Det anbefales å bruke munnbind når man ikke sitter på plassen sin. Ved servering bør folk ha sitteplass.

Ved allsang anbefaler vi at man tilstreber god avstand mellom personer fra ulike husstander.

 

Om julebord 

Julebordsesongen er i anmarsj. Her vil det være ulike råd avhengig av hvor og hvordan dette arrangeres.

Dersom man ønsker å samle venner i sitt private hjem, er anbefalingen å begrense til maksimalt 30 personer.  

Dersom julebordet avholdes på for eksempel et utested eller et lånt eller leid lokale, gjelder kravet om at det ikke skal være flere enn 100 deltakere.

Avholdes julebordet på et serveringssted blant andre gjester vil det være krav til bruk av munnbind når man ikke sitter.  Men dersom man avholder det i et eget avlukket sted på serveringsstedet, der andre gjester ikke har tilgang, vil det ikke være krav til bruk av bruk av munnbind så lenge man ikke går ut blant de andre gjestene.

For arbeidsgivere som arrangerer julebord anbefaler vi at man begrenser deltakerne til grupper av personer som jobber sammen til vanlig, og ikke har store arrangementer der folk fra ulike deler av virksomheten samles. Personer som har hjemmekontor kan delta på julebord sammen med de man til vanlig jobber med.

Mindre bedrifter kan ha felles julebord, mens større bedrifter som er inndelt i avdelinger eller lignende bør vurdere å dele opp avdelingsvis.

Man bør informere om at personer som har symptomer på luftveisinfeksjon ikke deltar. Uvaksinerte personer som har smitte i husstanden bør følge anbefalt opplegg for testing, for eksempel ved å ta en hjemmetest før julebordet starter.

 

Om kultur- og underholdningstilbud som ikke er arrangement, og som er på fast sted  

Dette er museer, kunstutstillinger og tilsvarende.

Det er ingen antallsbegrensninger knyttet til denne typen arrangementer.  

Her vil sitteplasser ikke være hensiktsmessig. Det viktige er å unngå at det blir trangt, og informere tydelig om krav om bruk av munnbind når man ikke kan holde én meter avstand til andre ut over kortvarige passeringer.  

Anbefalinger knyttet til serveringssted finnes i eget avsnitt.

 

Om julemarkeder og andre markeder 

Det er ingen antallsbegrensninger knyttet til denne typen arrangementer.

Dersom markedet er utendørs, er det ingen særskilte tiltak. Det er viktig å sikre at publikum har plass til å holde avstand til hverandre.

For innendørs arrangementer bør publikum bruke munnbind når man ikke kan holde én meter avstand til andre ut over kortvarig passeringer.

Anbefalinger knyttet til serveringssted finnes i eget avsnitt.

 

Om ekspedisjoner og safarier 

Dette er aktiviteter av typen nordlyssafari, hvalsafari eller lignende.

Prøv å holde aktivitetene i avgrensede grupper, som ikke blandes. Der det er mulig, er sitteplasser en god løsning. Situasjoner der det er liten plass, og sitteplass ikke er mulig, bør begrenses. I disse situasjonene bør det informeres om bruk av munnbind.

Ved transport i taxi eller buss er det krav om munnbind når man ikke kan holde én meter avstand til andre.  

Det vil være en fordel om arrangør kan dele ut munnbind til de som ikke har med eget.

 

Om korøvelser og korpsøvelser 

Ved korsang og spilling av blåseinstrumenter øker risiko for smitte av korona og andre luftveissykdommer. Det viktigste tiltaket er å sikre at det ikke deltar personer som har symptomer på luftveisinfeksjon. I tillegg anbefaler vi tilstrekkelig plass mellom deltakere. Avstanden bør være minimum én meter, men dersom lokalet gir mulighet for det, er det en fordel om det er mer.

Det har tidligere vært mye fokus på vasking av stoler og instrumenter. Dette har nå lavere prioritet, men håndsprit og å sikre hygiene rundt eget instrument er lurt.

Ved konserter kan det være vanskelig å sikre nok avstand mellom deltakerne på scenen, men man bør ha to meter avstand til publikum.

 

 

Om barn, barnehager og skole 

 

Barn og ungdom får sjelden alvorlig covid-19 sykdom. Mye smittespredning blant barn gjør likevel at smitten spres til mange husstander, og den kan etter hvert nå sårbare personer. Det er derfor et ønske om å begrense smittespredningen blant barn.

Erfaringer viser at målrettet jevnlig testing av barn er like effektivt som kontaktreduserende tiltak (for eksempel gult nivå i skoler, stoppe revyer og fritidsaktiviteter) når det gjelder å begrense smittespredning.  

Dette kommer i tillegg til de grunnleggende smitteverntiltakene, som at barn med tegn på luftveisinfeksjon skal være hjemme inntil de er blitt bedre.

Smittespredning blant barn i barnehager utgjør sjeldent et stort problem.

På bakgrunn av dette innføres det ingen begrensninger i barn og unges skole- og fritidshverdag.

 

Om sosiale sammenkomster i forbindelse med skole 

Dette vil være skoleavslutninger eller lignende. Slike arrangementer vil regnes som private sammenkomster, og da er det krav om at det ikke skal være flere enn 100 deltakere. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet skal ikke regnes med i dette antallet. Lærere, foreldre og andre kan være oppdragstakere.

Dersom klassen deltar i jevnlig testing på grunn av mye smitte, anbefaler vi å begrense slike arrangementer kun til elever, og begrense antallet voksne til det som trengs for å bidra i arrangementet.

 

Om åpen dag på skolen 

Det er ingen antallsbegrensninger for hvor mange som kan delta på åpen dag. Vi anbefaler at det gis tydelig informasjon om at personer som har symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme.  

I tillegg bør foreldre så langt som mulig ha sitteplasser, og at de bruker munnbind når man ikke sitter.  

Ved kafésalg anbefaler vi at alle har sitteplass. Ha fokus på avstand i køen ved disken.

 

Om skolerevy 

Skolerevyer kan gjennomføres, men det er viktig at personer med symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme.

Når det er forestilling, bør publikum bruke munnbind når de ikke sitter på plassen sin. Dersom det er kiosksalg, bør man sikre avstand i køen.

Mange revyer har fest for deltakerne. Disse vil regnes som private sammenkomster med krav om at det ikke skal være flere enn 100 deltakere. Ansatte og oppdragstakere for festen kan komme i tillegg. Foreldrevakter og lignende kan regnes som oppdragstakere. Dersom festen arrangeres i et privat hjem, vil det være en anbefaling om maks 30 deltakere.

Les hele forskriften

Les forskriften hos Lovdata.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål som veilederen ikke besvarer, kan du ta kontakt på kommunens covid-19-e-post.