Koronavaksine

Kort fortalt

Generelt om vaksinetilbudet

Tromsø kommune tilbyr prioriterte grupper vaksine både mot influensa og korona.

Koronavaksinen er gratis for prioriterte grupper.

Leter du etter informasjon om influensavaksinetilbudet? Det finner du her: Tromsø vaksinasjonskontor

Slik bestiller du vaksinetime

Bestill time digitalt her: Koronavaksine – Helseboka.no

Du kan også bestille ved å ringe kommunens servicetorg (se åpningstider og kontaktinfo) eller ved å ringe vaksinasjonskontoret (se åpningstider og kontaktinfo).

Hvor og når får du koronavaksine?

Vaksine settes på Tromsø vaksinasjonskontor.

Du vil få bekreftet oppmøtested og -tid når du bestiller time.

Det vil også bli satt vaksiner på sykehjem, i en del omsorgsboliger og en del fastleger vil også tilby influensa vaksine til sine pasienter i målgruppen.

For barn og unge vil influensavaksinasjon foregå på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.

Målgrupper (prioriterte grupper)

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst- og vintersesongen 2023-2024:

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • Gravide i 2. og 3. trimester

For mer informasjon om risikogrupper: Vaksineanbefaling for høsten 2023 – FHI.no

Vaksine til personer utenfor prioriterte grupper

Enkelte personer som er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskingsdose denne høsten, vil ha behov for eller ønske om oppfriskingsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. Kommunene oppfordres til å legge til rette for at også disse kan få en oppfriskingsdose.

Personer som er utenfor risikogruppene for koronavaksine, kan få vaksinen, men må betale for konsultasjonen. Prisen for konsultasjon er 164 kr. Vaksinen er gratis

Du kan bestille time som vanlig via nett eller ved å kontakte servicetorget, eller hos vaksinasjonskontoret i telefontreffetiden. Se info lengre opp på siden. 

Grunnvaksinering og oppfriskningsdoser

Koronavaksineringen består av grunnvaksinering og oppfriskningsdoser.

Dersom man ikke har fått vaksine tidligere vil grunnvaksineringen i de fleste tilfeller bestå av to vaksinedoser med rundt tre til 12 ukers mellomrom. Dette varierer avhengig av vaksine som blir gitt og hvilken alder den som vaksineres har.

Etter dette vil prioriterte grupper bli tilbudt oppfriskningsdoser med seks måneders mellomrom.

Siden de fleste har gjennomgått flere runder med korona tilbys nå både grunnvaksinering og oppfriskningsdose bare til prioriterte grupper.

Følgende grupper tilbys fremdeles grunnvaksinering uavhengig av tidligere gjennomgått infeksjon:

 • 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Barn og ungdom (5–17 år) med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 6 md.–4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
 • Gravide

Barn under 12 år som skal ha koronavaksine: Ta kontakt med Tromsø vaksinasjonskontor for å bli satt opp til timeavtale. Dette bør planlegges i god tid fordi vaksinedosen må bestilles.

Viktig å vite om koronavaksine

Koronavaksine kan gis samtidig som man får influensavaksine.

Det må ha gått minst tre måneder fra du fikk forrige koronavaksinedose.

Du kan ikke få koronavaksine dersom du:

 • Har hatt alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Har kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen
 • Har akutt infeksjon med feber over 38 grader

The booking forms are unfortunately not in English yet.

If you want to book an appointment, call Servicetorget at 77 79 00 00. (Mon-Fri: 08:00 – 15:45)

Opening hours for visting Servicetorget at the City Hall's ground floor: Mon – Fri 12:00 – 15:00.

The vaccination is for prioritized groups. Prioritized groups include people older than 65, people with chronic illnesses, pregnant people past week 12, and other people with health risks. 

The vaccine is free.

The vaccine is offered at Tromsø vaccination center, Søndre Tollbodgate 7

Vårt kommunale vaksinasjonskontor kan utstede det internasjonale vaksinasjonssertifikatet fra WHO.

Sertifikatet kreves av noen land, og benyttes for å dokumentere vaksiner mot covid-19.

For å få sertifikatet må du bestille time på Tromsø vaksinasjonskontor. Det tas konsultasjonsgebyr for å få sertifikatet.

Les mer om international Certificate of Vaccination or Prophylaxis/ Internasjonalt vaksinasjonssertifikat på FHI.no.

Personer med folkeregistrert adresse i Tromsø kommune som ønsker etterregistrering av vaksine tatt utenfor Norge, kan gjøre dette ved å sende inn dokumentasjon elektronisk. 

For å få registrert vaksinen må du ha skriftlig dokumentasjon på vaksinen. 

Dette innebærer at den nødvendige dokumentasjonen må lastes opp elektronisk. Vi anbefaler at dokumenter lastes opp i PDF-format. 

Du vil motta beskjed på e-post når registreringen er gjort. 

Godkjente vaksiner 

Vaksinen må være godkjent i Europa av EMA (European Medicines Agency). 

Følgende vaksiner er godkjent: 

 • Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 
 • Spikevax (Moderna) 
 • Vaxzevria (AstraZeneca) og Covishield (Serum Institute of India) 
 • Covid-19 Vaccine Janssen 
 • Nuvaxovid (Novavax) 

Krav til dokumentasjon 

For å få vaksinen registrert må du enten kunne framvise et vaksinasjonspass fra EU/EØS eller annen troverdig skriftlig dokumentasjon. 

Denne dokumentasjonen må som minimum inneholde: 

 • Korrekt og gyldig 11-sifret norsk fødsels- eller D-nummer 
 • Dato for vaksinasjonen 
 • Navn på vaksinen 

NB: For de som sender inn dokumentasjon holder det ikke å sende QR-kode fra et vaksinasjonspass. Denne får vi ikke lest av. Det må være med informasjonen listet opp over. 

Den bør også inneholde: 

 • Batchnummer 
 • Navn og signatur fra vaksinatør 

Vurdering 

Det vil bli gjort en vurdering av framlagt dokumentasjon, og dersom dokumentasjonen vurderes som tilstrekkelig vil vaksinen bli registrert. 

Dersom dokumentasjonen ikke blir vurdert som tilstrekkelig vil registrering ikke skje. Da må du enten gjennomføre vaksinering på nytt i Norge, eller få gjennomført en analyse av antistoffer. Også dette må skje ved et laboratorium i Norge slik at svaret rapporteres inn til FHI. 

Kostnad 

Etterregistreringen er gratis. 

Registrering av gjennomgått covid-19 i utlandet

Det er ikke mulig å få registrert prøvesvar på at du har gjennomgått covid-19-infeksjon i utlandet. 

Dersom du har gjennomgått covid-19-infeksjon i utlandet kan du enten gjennomføre vaksinasjonen i Norge med to vaksinedoser, eller du kan få gjennomført analyse av antistoffer. Denne analysen er noe usikker da det kan tenkes at du har gjennomgått sykdom uten å få utviklet påvisbare antistoffer. 

Tromsø kommune tilbyr ikke slike analyser, og det vil nok variere om fastlegene tilbyr dette. 

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen.

Kommunens ansvar for dette framgår av Smittevernloven § 3–8. 
  
For å kunne tilby vaksinen i tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger må vi samle inn og registrere personopplysninger om din helse.
  

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi ber deg oppgi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon 
 • Om du ønsker vaksine eller ikke.
 • Behov for transport 
 • Navnet på din fastlege 
 • Om du er helsepersonell eller har annen kritisk samfunnsfunksjon 
 • Opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand 
 • Eventuelle tidligere allergireaksjon ved vaksine 

For å sikre kvalitet i innsamlingen benyttes et standardisert spørreskjema. Du vil få de samme spørsmålene enten du velger å bruke det av selvregistreringsløsningen via kommunens hjemmeside eller tar kontakt med oss via telefon. Svarene på spørsmålene skal bidra til at du blir riktig plassert i vaksinekøen.
  
Du vil motta en SMS ved fullført registrering. Når det nærmer seg din tur til å motta vaksine vil du motta en ny SMS der du blir bedt om å bestille time for vaksinering.

Hvem deles opplysningene med?  

Opplysningene du oppgir når du registrerer deg er taushetsbelagt informasjon. Det er bare helsepersonell som har ansvar for å foreta prioriteringer og utføre vaksinering som vil ha tilgang til disse opplysningene internt.
  
Opplysningene vil bli lagret i kommunens digitale system for vaksinasjoner; Helseboka. Helseboka har tilgang til noen opplysninger, men kan ikke bruke disse til annet det som er skriftlig avtalt med kommunen gjennom en databehandleravtale.
  
Etter at du har fått vaksine er vi forpliktet til å melde dette til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldeplikten framgår av SYSVAK- registerforskriften §§ 1–7 og 2–1. Når vaksinen er registrert i SYSVAK, vil din fastlege kunne søke opp din vaksinestatus.
  
Du kan se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og dine barn under 16 år i din kjernejournal.

Lagringstid 

Vaksinering er å anse som helsehjelp. Opplysningene vil bli journalført og lagret i tråd med pasientjournalforskriften.  

 Hvilke rettigheter har du?  

 • Du har rett til innsyn 

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.
 
Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

 • Du har rett til korrigering  

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting  

Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven).  

 • Du har rett til å klage til Datatilsynet  

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på datatilsynets nettsider.

 • Kostnadsfrie rettinger  

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

 • Kontakt 

Ønsker du å bruke deg av dine rettigheter kan du gjøre dette via dette skjemaet.

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no