Kulturminner og bygningsvern

Kort fortalt

  • Tromsø kommune har ansvar for å verne kulturminner som betyr noe lokalt.  
  • Kulturminner kan være alt fra en telefonkiosk fra 1930-tallet til kullrester fra et ildsted i steinalderen.
  • Hvis en bygningen er verneverdig eller bevaringsverdig, betyr det at den har kulturhistorisk verdi.

Det er en lovpålagt oppgave å ta vare på kulturminnene. Kommunen skal verne kulturminner som betyr noe lokalt. Riksantikvaren, Sametinget og fylkeskommunen skal verne kulturminner av nasjonal eller regional betydning.

Tromsø kommune jobber med en plan for kulturminnene i Tromsø. Kulturminneplanen dekker hele kommunen. Planen skal gi mer forutsigbar, helhetlig og sammenhengende forvaltning av kulturminnene i Tromsø.

Kulturminnerer alle spor etter menneskers liv. Det kan være ørsmå kullrester fra et ildsted i steinalderen, til landbrukslandskap fra 1800-tallet og telefonkiosker fra 1930-tallet.

På dette kartet kan du sjekke hvilke hus som er vernet eller fredet.

Hvis bygningen er fredet, betyr det at den er vernet i kraft av kulturminneloven. Inngrep eller endringer må godkjennes av kulturminnemyndighetene – som er fylkeskommunen eller Sametinget. Dette er det strengeste vernet vi har, og det er svært få bygninger og anlegg i kommunen som er fredet.

Hvis bygningen er vernet, betyr det at kommunen har regulert bygningen til vern eller bevaring i en reguleringsplan.  
  
Hvis bygningen er verneverdig eller bevaringsverdig, betyr det at den har kulturhistorisk verdi. Det betyr at fagfolk er enige om at bygningen bør bevares, men at den har ikke noe formelt juridisk vern.  

Hvis bygningen er SEFRAK-registrert, betyr det at det kan være bevaringsverdig. SEFRAK er en forkortelse for «Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge». Det gjelder bygninger som ble oppført før år 1900. I deler av Nord-Norge ble bygninger fra perioden 1900 til 1945 også registrert. I Tromsø kommune gjelder dette særlig i distriktet. Et SEFRAK-hus er ikke automatisk vernet, men kan være bevaringsverdig.

Dersom du skal gjøre endringer på et hus som er fredet eller vernet, bør du ta kontakt med en byggmester eller arkitekt som kan hjelpe med kostnadsoverslag og søknadsarbeid. Her finner du gode råd for endringer på hus som er fredet eller vernet.